Odabrana poglavlja kvantne fizike

Opis predmeta

Povijesni pregled klasične fizike. Postulati kvantne mehanike. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. Stacionarna stanja. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. Fononi i koherentna stanja. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori, opservable, Hilbertov prostor. Simetrije i transformacije. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani, varijacioni račun, WKB aproksimacija. Druga kvantizacija.

Studijski programi

Izvedba

ID 154849
6 ECTS