Obrada prirodnog jezika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Teorijske osnove obrade prirodnog jezika. Podatkovne podloge: rječnici i korpusi, sustavi označavanja. Učenje iz korpusa: usvajanje novih riječi, rješavanje problema višeznačnosti, jezični modeli. Gramatike: skriveni Markovljevi modeli (HMM), gramatike neovisne o kontekstu (CFG) i druge. Primjena gramatičkih modela u označavanju korpusa i parsiranju. Jezično pretprocesiranje u sintezi govora. Jezično postprocesiranje u prepoznavanju govora. Metode i alati za strojno prevođenje. Utjecaj aplikacija obrade prirodnog jezika na društveni razvoj i promjenu jezika.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. identificirati računalne složenosti NLP problema
 2. evaluirati slobodnosoftveske NLP alate
 3. manipulirati tekstovnim i govornim korpusima
 4. sudjelovati u projektima sinteze govora
 5. sudjelovati u projektima prepoznavanja govora
 6. sudjelovati u projektima strojnog prevođenja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uživo

Laboratorij

Znanstveno - istraživački projektni zadaci

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Jezični modeli, korpusne metode, n-grami, kolokacije
 2. Računalna morfologija, računalna semantika (formalna semantika. označavanje semantičkih uloga)
 3. Označavanje vrsta riječi, skriveni Markovljevi modeli
 4. Determinističke i stohastičke gramatike, konstituentne i ovisnosne gramatike (CFG, PCFG)
 5. Algoritmi parsanja (CYK. Chart), leksikalizirano parsanje, ovisnosno parsanje
 6. Distribucijski semantički modeli i vektorizacija riječi
 7. Log-linearni modeli, procjena parametara log-linearnih modela
 8. Jezični modeli, zaglađivanje, vrednovanje
 9. Međuispit
 10. Analiza sentimenta i emocija u textu
 11. NLP temeljen na grafovima: sintaksa, semantika i aplikacije
 12. Neuronski jezični modeli
 13. (en) Transfer Learning with Contextual Embeddings and Pre-trained language models
 14. Strojno prevođenje
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Daniel Jurafsky, James H. Martin (2019.), Speech and Language Processing (3nd edition), Prentice Hall,
(.), Christopher D. Manning, Hinrich Schütze (1999.), Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press,
(.), Ruslan Mitkov (ed.) (2005.), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, USA,
(.), Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper (2009.), Natural Language Processing with Python, O'Reilly Media, Inc.,

Za studente

Izvedba

ID 222553
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
6 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
50 dovoljan