Odabrana poglavlja digitalne obrade slike

Opis predmeta

Osnove ljudskog vizualnog sustava. Dvodimenzionalni (2-D) signali. 2-D sustavi. Slučajna polja. 2-D diskretne transformacije. Poboljšanje slike. Operacije na histogramu. Median filtar. Homomorfno filtriranje. Obnavljanje slike. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. Wienerov filtar. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Radonova transformacija. Operator povratne projekcije. Projekcijski teorem. Kodiranje slike. Kompresija slike. Programska podrška za obradu slike. Primjene.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 2nd Ed., Brooks/Cole, 1999.,
(.), A. K. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989.,
(.), R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2001.,

Izvedba

ID 154854
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik