Odabrana poglavlja digitalne obrade slike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnove ljudskog vizualnog sustava. Dvodimenzionalni (2-D) signali. 2-D sustavi. Slučajna polja. 2-D diskretne transformacije. Poboljšanje slike. Operacije na histogramu. Median filtar. Homomorfno filtriranje. Obnavljanje slike. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. Wienerov filtar. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Radonova transformacija. Operator povratne projekcije. Projekcijski teorem. Kodiranje slike. Kompresija slike. Programska podrška za obradu slike. Primjene.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle (2014.), Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Cengage Learning
Anil K. Jain (1989.), Fundamentals of Digital Image Processing, Pearson
Rafael C. Gonzalez, Richard Eugene Woods (2008.), Digital Image Processing, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 154854
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik