Osnove obradbe signala

Ishodi učenja

 1. Klasificirati signale i sustave po tipu
 2. Objasniti i usporediti Fourierovu, Laplaceovu i z-transformaciju
 3. Analizirati prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike te interpretirati svojstva sustava
 4. Primijeniti Laplaceovu i z-transformaciju u određivanju odziva LTI sustava
 5. Objasniti važnost digitalne obradbe signala (DOS) u računarstvu, elektronici, automatici, telekomunikacijama i multimediji
 6. Objasniti pojave do kojih može doći pri očitavanju signala
 7. Objasniti i provesti postupke projektiranja FIR i IIR filtara
 8. Usporediti svojstva FIR i IIR filtera

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Mješovito e-učenje

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Definicija signala i sustava, Klasifikacija signala i sustava, Parametri signala i sustava, Modeliranje signala i sustava, Vremenski kontinuirani Fourierovi redovi (CTFS)
 2. Vremenski kontinuirana Fourierova transformacija (CTFT), Vremenski diskretan Fourierov red (DTFS)
 3. Vremenski diskretna Fourierova transformacija (DTFT), Impulsni odziv LVS sustava, Konvolucijski zbroj i integral
 4. Linearni diferencijalni i diferencijski sustavi, Frekvencijska karakteristika, Definicija, sličnosti s Laplaceovom transformacijom, Svojstva
 5. Skalarna i vektorska kvantizacija, Prijenosna funkcija
 6. Skalarna i vektorska kvantizacija, Primjena u rješavanju odziva LVS sustava
 7. Skalarna i vektorska kvantizacija
 8. Međuispit
 9. Nyquistova frekvencija, Aliasing u vremenakoj i frekvencijskoj domeni, Interpolacija, Dimenzionalnost signala
 10. Linearna, periodična i kružna konvolucija, Diskretna Fourierova transformacija(DFT), Nyquistova frekvencija, Aliasing u vremenakoj i frekvencijskoj domeni, Interpolacija, Dimenzionalnost signala
 11. Cooley-Tukeyev algoritam, Radix-2 FFT; Struktura leptira, Preusmjeravanje podataka: "bit reversed" algoritam; „in-place“ algoritam, Simetrično i periodičko proširenje signala, Diskretna kosinusna transformacija (DCT): 4 varijante, Modicifirani DCT i DCT banke filtara
 12. Definicija problema, Prednosti i nedostaci, Simetrično i periodičko proširenje signala, Diskretna kosinusna transformacija (DCT): 4 varijante, Modicifirani DCT i DCT banke filtara
 13. Vrste i strukture, "Window-based" dizajn, Parks Mcclellan i Remez
 14. Vrste i strukture
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), S. K. Mitra (2010). DIGITAL SIGNAL PROCESSING: a Computer-Based Approach, McGraw-Hill Co.Inc.1998, McGraw-Hill Higher Education,
(.), A. V. Oppenheim, R. W.Schafer (2009). Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall PTR,
(.), John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis (2006). Digital Signal Processing, Prentice Hall ,
(.), D. Petrinović, D. Petrinović, R. Bregović, H. Babić. i B. Jeren (2003). Digitalna obradbas ignala- Upute za laboratorijske vježbe, FER- ZESOI - elektroničko izdanje ,

Izvedba

ID 183447
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
10 Auditorne vježbe
20 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe