Osnove obradbe signala

Ishodi učenja

 1. Klasificirati signale i sustave po tipu
 2. Objasniti važnost obradbe signala u računarstvu, elektronici, automatici i telekomunikacijama
 3. Iskazati i objasniti Nyquist-Shannonov teorem očitavanja
 4. Analizirati signale pomoću njihovog spektra
 5. Analizirati sustave pomoću njihove prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike
 6. Objasniti vezu između vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih sustava
 7. Objasniti što je filtracija signala
 8. Dizajnirati jednostavni digitalni filtar na računalu
 9. Objasniti što je to brza Fourierova transformacija te navesti njene primjene

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju jedanput tjedno u trajanju od tri sata.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe se održavaju deset puta tijekom semestra u trajanju od jednog sata.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se održavaju šest puta tijekom semestra u trajanju od tri sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 35 %
Napomena / komentar

Uvjeti pristupanja usmenim ispitima su ostvarenih barem 50% bodova na međuispitu i pismenom dijelu završnog ispita zajedno ili na pismenom dijelu ispitnog roka. Uvjet prolaska na završnom usmenom ispitu jest ostvarenih barem 5 bodova. Uvjet prolaska na usmenom ispitu je ostvarenih barem 15 bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Definicija signala i sustava. Klasifikacija signala i sustava. Parametri signala i sustava. Modeliranje signala i sustava. Vremenski kontinuirani Fourierovi redovi (CTFS). Vremenski kontinuirana Fourierova transformacija (CTFT). Vremenski diskretan Fourierov red (DTFS). Vremenski diskretna Fourierova transformacija (DTFT).
 2. Nyquistova frekvencija. Aliasing u vremenakoj i frekvencijskoj domeni. Interpolacija. Dimenzionalnost signala.
 3. Simetrično i periodičko proširenje signala. Diskretna kosinusna transformacija (DCT): 4 varijante.
 4. Impulsni odziv LVS sustava. Konvolucijski zbroj i integral. Linearni diferencijalni i diferencijski sustavi.
 5. Frekvencijska karakteristika. Definicija, sličnosti s Laplaceovom transformacijom. Svojstva. Prijenosna funkcija. Primjena u rješavanju odziva LVS sustava.
 6. Definicija problema.
 7. Prednosti i nedostaci.
 8. Međuispit.
 9. Vrste i strukture.
 10. Linearna, periodična i kružna konvolucija.
 11. "Window-based" dizajn. Parks Mcclellan i Remez.
 12. Vrste i strukture.
 13. Diskretna Fourierova transformacija(DFT). Cooley-Tukeyev algoritam. Radix-2 FFT. Struktura leptira. Preusmjeravanje podataka: "bit reversed" algoritam. „in-place“ algoritam.
 14. Modicifirani DCT i DCT banke filtara. Skalarna i vektorska kvantizacija.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podatcima (profil)
Obavezni predmet smjera (1. semestar)

Literatura

Paolo Prandoni, Martin Vetterli (2008.), Signal Processing for Communications, EPFL Press
Sanjit Kumar Mitra (2010.), Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, McGraw-Hill
Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer (2010.), Discrete-Time Signal Processing, Pearson
John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis (2007.), Digital Signal Processing, Pearson

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183447
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
10 Auditorne vježbe
20 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
64 dobar
51 dovoljan