Osnove nuklearne fizike

Ishodi učenja

 1. Objasniti vanjska i unutarnja svojstva atomske jezgre
 2. Objasniti fizikalne principe u nuklearnim reakcijama
 3. Opisati različite tipove nuklearnih reakcija
 4. Objasniti zakon radioaktivnog raspada i alfa, beta i gama raspad
 5. Opisati interakciju zračenja s materijom
 6. Opisati primjene nuklearne fizike: detektori, akceleratori, fisijski i fuzijski nuklearni reaktori

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s auditornim vježbama i prezentacijama u dva ciklusa od 7 i 6 tjedana.

Seminari i radionice

Neobavezni seminar.

Auditorne vježbe

Rješavanje zadataka.

Mješovito e-učenje

Pitanja i odgovori nakon prezentacija seminara.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Vanjska svojstva atomske jezgre (naboj. masa. veličina). Unutarnja svojstva atomske jezgre (energija vezanja. spin. električni i magnetski moment).
 2. Nuklearni potencijal i energijski nivoi. Nuklearni modeli (model tekuće kapljice. model ljuske).
 3. Udarni presjek. Diferencijalni udarni presjek. Reakcijski omjer. Tipovi nuklearnih reakcija i zakoni sačuvanja.
 4. Tipovi nuklearnih reakcija i zakoni sačuvanja. Kinematika nuklearnih reakcija (reakcijska Q vrijednost. energija praga).
 5. Fisijske nuklearne reakcije. Fuzijske nuklearne reakcije.
 6. Zakon radioaktivnog raspada. Radioaktivni lanci. Radioaktivne doze.
 7. Alfa raspad. Beta raspad. Gama raspad.
 8. Međuispit.
 9. Interakcija teških nabijenih čestica s materijom. Interakcija elektrona s materijom.
 10. Interakcija elektrona s materijom. Interakcija gama zraka s materijom.
 11. Interakcija gama zraka s materijom. Interakcija neutrona s materijom.
 12. Detektori (plinski detektori. scintilacijski detektori. poluvodički detektori. komore. neutronski detektori). Akceleratori (elektrostatski akceleratori. linearni akceleratori. ciklontronski akceleratori).
 13. Primjene nuklearne fizike u industriji. Primjene nuklearne fizike u medicini.
 14. Fisijski nuklearni reaktori. Fuzijski nuklearni reaktori.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektronika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)

Literatura

Vladimir Knapp (1977.), Uvod u nuklearnu fiziku, Sveučilište u Zagrebu
K. Bethge (2007.), Kernphysik: Eine Einführung, Springer
R.M. Mayo (1988.), Introduction to Nuclear Concepts for Engineers, American Nuclear Society
K.S. Krane (1987.), Introductory Nuclear Physics, J. Wiley & sons
W.T. Hering (1999.), Angewandte Kernphysik, Teubner
W.N. Cottingham, D.A. Greenwood (2001.), An Introduction to Nuclear Physics, Cambridge University Press

Predavanja

Izvedba

ID 183408
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan