Osnove inteligentnog upravljanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Nositelji

Prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić

Opis predmeta

Opća svojstva inteligentnih sustava upravljanja. Osnove teorije neizrazitih skupova. Primjena neizrazite logike u upravljanju. Standardni neizraziti regulator. Hibridni neizraziti regulator. Neizraziti brojevi. Ljapunovljev kriterij stabilnosti primijenjen na sustave s neizrazitim regulatorom. Neizraziti regulator u faznoj ravnini. Adaptivni neizraziti regulator. Samoučeći neizraziti regulator. Samostalan rad na projektiranju i izvedbi inteligentnih algoritama upravljanja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Opće kompetencije

Studenti će se osopsobiti za samostalno projektiranje algoritama upravljanja zasnovanih na neizrazitoj logici.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam neizrazitog skupa
 2. objasniti mehanizme funkcioniranja neizrazitog regulatora
 3. objasniti postupke podešenja neizrazitog regulatora
 4. objasniti pojam stabilnosti neizrazitog regulatora
 5. izračunati vrijednosti parametara neizrazitog regulatora
 6. primijeniti neizraziti regulator i samoučeći neizraziti regulator

Oblici nastave

Predavanja

postupci rjesavanja problemskih zadataka demonstriraju se u sklopu predavanja uz aktivno sudjelovanje studenata (rješavanja zadataka na ploci)

Laboratorijske vježbe

Projektiranje i simuliranje neizrazitog regulatora programskim alatom Matlab; projektiranje neizrazitog regulatora na programirljivom logičkom kontroleru (PLC); projektiranje neizrazitog regulatora korištenjem višeg programskog jezika na mikrokontroleru i osobnom računalu; ispitivanje rada regulatora na laboratorijskoj maketi

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Domaće zadaće 0 % 21 % 0 % 21 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 27 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 47 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe: student mora odraditi laboratorijske vježbe kako bi mogao pristupiti polaganju ispita. Damaće zadaće: student mora predati domaće zadaće kako bi mogao pristupiti polaganju ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pojmovi o neizrazitim skupovima; Neizraziti operatori i norme
 2. Jezične varijable; Neizrazite propozicije i neizrazite relacije; Neizrazita pravila; Neirazite implikacije; Postupci odlučivanja u neizrazitom regulatoru
 3. Struktura neizrazitog regulatora; Tablica neizrazitih pravila; Raspodjele funkcija pripadnosti; Postupak N/B pretvorbe
 4. Početna podešenja neizrazitog regulatora emulacijom klasičnih algoritama
 5. Projektiranje, simuliranje i praktična izvedba jednostavnog neizrazitog regulatora
 6. Stabilnost neizrazitog sustava upravljanja po Ljapunovu
 7. Projektiranje neizrazitog regulatora primjenom izoklina u faznoj ravnini
 8. medjuispit
 9. Neizraziti brojevi; prijektiranje neizrazitog regulatora primjenom neizrazitih brojeva
 10. Projektiranje, simuliranje i praktična izvedba neizrazitog regulatora zasnovanog na neizrazitim brojevima
 11. Osnovne strukture adaptivnih sustava upravljanja
 12. Neizrazito adaptivno upravljanje s referentnim modelom
 13. Osnove teorije osjetljivosti sustava automatskog upravljanja; samoučeći neizraziti algoritam upravljanja zasnovan na funkcijama osjetljivosti
 14. Izvedba i primjena samoučećeg neizrazitog regulatora
 15. zavrsni ispit

Literatura

Zdenko Kovačić, Stjepan Bogdan (2005.), Fuzzy controller design: theory and applications, CRC Press
D. Driankov, H. Hellendoorn, M. Reinfrank (1993.), An Introduction to Fuzzy Control, Springer-Verlag

Za studente

Izvedba

ID 34341
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan