Održavanje elektroenergetskog sustava

Opis predmeta

Temeljni pojmovi i definicije. Uzroci kvarova. Strategije i metode održavanja. Izbor strategije održavanja. Metode planiranja i upravljanja s održavanjem. Priprema aktivnosti kao težišna točka održavanja. Provjera sustava tijekom održavanja. Periodičnost održavanja. Troškovi održavanja. Karakteriziranje učinaka održavanja. Optimalno stanje doknadnih dijelova. Održavanje temeljeno na pravnim aspektima. Povjesni podaci i statistike. Značenje održavanja s obzirom na tehnička ograničenja. Aktivnosti u održavanju. Rezultati ukupne produktivnosti održavanja. Dugoročni ciljevi održavanja. Održavanje i kakvoća. Održavanje u tržišnim uvjetima. Informacijski sustavi u održavanju. Tehnike ispitivanja. Prikupljanje i analiza podataka. Procjena štete. Izvještaji.

Opće kompetencije

Razumijevanje uloge i načina održavanja u elektroenergetskom sustavu. Razumjevanje veze između održavanja postrojenja i pogona elektroenergetskog sustava s obzirom na tehničke i ekonomske zahtjeve. Sposobnost određivanja najvažnijih čimbenika održavanja elektroenergetskog sustava (troškovi, periodičnost, štete, ..).

Ishodi učenja

 1. razlikovati temeljne pojmove poput trošenja, oštećenja, zamora materijala, kvara i sl.
 2. nabrojati i objasniti uzroke kvarova u elektroenergetskom sustavu
 3. nabrojati i opisati strategije održavanja
 4. planirati i upravljati održavanjem opreme
 5. kreirati linijske dijagrame održavanja
 6. analizirati troškove održavanja
 7. koristiti optimizacijski alat GAMS
 8. napisati izvještaj o održavanju

Oblici nastave

Predavanja

Dva sata predavanja tjedno.

Provjere znanja

Kontinuirano: jedan međuispit, završni ispit (sastoji se od pisanog i usmenog dijela) i dvije kratke provjere tijekom semestra. Klasični ispit: sastoji se pisanog i usmenog dijela. Bodovi ostvareni na kratkim provjerama znanja računaju se za konačnu ocjenu.

Auditorne vježbe

Jedan sat tjedno.

Konzultacije

Pomoć prilikom izrade seminara.

Seminari

Izrada rasporeda održavanja elemenata elektroenergetskog sustava korištenjem programskog paketa GAMS.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 6 % 50 % 6 %
Seminar/Projekt 0 % 14 % 50 % 14 %
Međuispit: Pismeni 50 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Za Ispit se priznaju bodovi ostvareni iz Kratkih provjera znanja i Seminara.

Tjedni plan nastave

 1. Temeljni pojmovi i definicije. Uzroci kvarova. Vremenske prilike, konstrukcijska ograničenja opreme, loš nadzor, promjenjivo opterećenje, ostali uzroci.
 2. Strategije i metode održavanja. Korektivno održavanje. Preventivno održavanje. Održavanje po stanju. Terotehnološko održavanje. Logističko održavanje. Plansko s remontima - Zakonsko održavanje. Primjeri na elementima EES-a.
 3. Održavanje po ukazanoj prilici. Cjelovito produktivno održavanje. Održavanje zasnovano na pouzdanosti. Ekspertni sustavi održavanja. Samoodržavanje. Primjeri.
 4. Izbor strategije održavanja. Značajke održavanja. Organizacija održavanja. Centralizirano održavanje. Primjer za TS u prijenosnom području. Decentralizirano održavanje. Primjeri za SN TS. Mješovito održavanje. Primjer SN vodovi. Održavanje povjereno specijaliziranim poduzećima. Primjer VN vodova.
 5. Metode planiranja poslova održavanja. Linijski dijagrami. Primjer. Metode mrežnog planiranja. Primjeri. Organizacijska sredstva. Programski sustavi.
 6. Periodično testiranje opreme. Vizualni pregledi. Čišćenje, uklanjanje prašine i bojanje. Podmazivanje i zamjena dijelova. Upuštanje u pogon i ispitivanje prekidnih i izolacijskih medija. Ispitivanja performansi opreme. Uklanjanje nečistoća da bi se spriječili preskoci. Primjer na SN TS.
 7. Periodičnost održavanja. Primjeri. Optimalno stanje doknadnih dijelova. Popravci. Životni vijek opreme.
 8. Troškovi održavanja. Vrste troškova. Utjecaj troškova na cijenu konačnog proizvoda (električne energije). Analiza troškova. Troškovni centri. Kontroliranje troškova. Procjena troškova održavanja. Vođenje troškova. Nadzor troškova. Uštede. Planiranje troškova. Strategija troškova. Ukupni troškovi. Primjeri.
 9. Procjena šteta.
 10. Uvod u matematičko programiranje. Metode odlučivanja. Lagrangeovi multiplikatori. Bendersova dekompozicija.
 11. Primjena linearnog programiranja na probleme održavanja u elektroenergetici. Formulacija matematičkih modela. Određivanje optimalnih termina održavanja elemenata elektroenergetskog sustava.
 12. Uvod u optimizacijski alat GAMS. Rješavanje primjera.
 13. Dugoročni ciljevi održavanja. Informacijski sustav održavanja.
 14. Utjecaj otvorenog tržišta električne energije. Održavanje prijenosnog sustava. Održavanje proizvodnih sustava. Održavanje distribucijskih elemenata.
 15. Dokumentiranje i izvještaji o održavanju. Tehnike ispitivanja. Prikupljanje podataka. Analiza podataka. Ispitivanje štete. Dijagnostička ispitivanja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

M. Shahidehpour (2000.), Maintenance Scheduling in Restructured Power Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston, USA
P. Gill (2009.), Electrical Power Equipment Maintenance and Testing, CRC Press - Taylor&Francis Group, LLC, Boca Raton, USA
F.A. Sturm (2003.), Efficient Operations - Intelligent Diagnosis and Maintenance, VGB PowerTech Service GmbH, Essen, D
K. Harker (1998.), Power System Commissioning and Maintenance Practice, The Institution of Electrical Engineers, London, UK
I. Čala (1999.), Inženjerski priručnik 4, svezak 3, poglavlje 9., Održavanje opreme, Školska knjiga, Zagreb

Auditorne vježbe

Izvedba

ID 86490
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan