Osnove bežičnih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Vrste bežičnih sustava. Osnovni dijelovi bežičnog sustava. Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i dodjeljivanje frekvencija. Šum u bežičnom komunikacijskom sustavu. Proračun bežične veze, Friisova jednadžba. Generatori signala, oscilatori, sintezatori, fazni šum. Osnovni parametri antene. Intermodulacijska izobličenja. Miješanje, mješalo, međufrekvencija, filtri. Pojačala, pojačanje, stabilnost, djelotvornost. Faktor šuma, osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Superheterodinski prijemnik. Izloženost ljudi elektromagnetskim poljima i zaštita.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati vrste, namjene i frekvencijska područja bežičnih sustava
 2. Objasniti osnovne dijelove bežičnog sustava i načela njihova rada
 3. Izračunati parametre usmjerene veze
 4. Objasniti utjecaj šuma na bežične sustave
 5. Povezati parametre propagacijskog modela s parametrima bežičnog sustava
 6. Izračunati pojačanje, faktor šuma i presjecišnu točki trećega reda za prijemnik bežičnog sustava
 7. Usporediti različite izvedbe bežičnih prijemnika

Oblici nastave

Predavanja

uživo ili on-line, predstavljanje teorijskih načela i praktičnih primjera, diskusija

Auditorne vježbe

numerički primjeri iz prakse

Terenska nastava

posjeti tvrtkama koje su operateri ili korisnici bežičnih sustava

Laboratorij

praktične vježbe iz mjerenja na bežičnim sustavima i njihovim komponentama

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 0 % 50 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Podjela frekvencijskog spektra. Upravljanje spektrom.
 2. Bežični sustavi, radiodifuzijski sustav (digitalna radiodifuzija slike i zvuka), pokretne komunikacije, satelitske komunikacije i navigacija. Mreže bežičnih osjetila. Kognitivni radio, softverom definirani radio.
 3. Propagacijski mehanizmi (prijenos, refleksija, difrkcija, raspršenje), gubitak trase. Friisova jednadžba.
 4. Vrste šuma, šum elektroničkih komponenata, bijeli šum. Ekvivalentna temperatura šuma, faktor šuma. Temperatura šuma i faktor šuma ulančanih mreža.
 5. Generatori signala, oscilatori, sintezatori, fazni šum.
 6. Antena, ulazna impedancija, djelotvornost, dijagram zračenja, usmjerenost, dobitak, efektivna površina, polarizacija.
 7. Temperatura šuma antene.
 8. Međuispit
 9. Nelinearne mreže, harmoničke komponente i intermodulacijski produkti. Točka kompresije. Presjecišna točka trećeg reda. Pasivna intermodulacija.
 10. Mješala, načela rada, specifikacije. Pretvorba na gore i na dolje, potiskivanje zrcalne frekvencije, izolacija prolaza RF i LO.
 11. Pojačala, definicije pojačanja, stabilnost, šum. Pojačala snage.
 12. Minimalni signal koji se može detektirati, osjetljivost prijemnika, dinamičko područje. Odabir međufrekvencije. Područje bez intermodulacija.
 13. Vrste prijemnika, superheterodinski prijemnik, faktor šuma prijemnika.
 14. Izloženost elektromagnetskom polju, norme i propisi, dozimetrijske veličine ovisno o frekvencijskom području, temeljna ograničenja i granične razine. Zaštita od izloženosti elektromagnetskim poljima.
 15. Završni ispit

Literatura

Bonefačić, Davor (2016.), RF sustavi - interna skripta, FER, Zagreb
Antene i radiosustavi (2001.), Zentner, Ervin, Graphis, Zagreb
Bartolić, Juraj (2011.), Mikrovalna elektronika, Graphis, Zagreb
Modlic, Borivoj; Bartolić, Juraj (1995.), Miješanje, mješala i sintetizatori frekvencije, Školska knjiga, Zagreb
Pozar, D.M. (2000.), Microwave and RF Design of Wireless Systems, J. Wiley
William F. Egan (2004.), Practical RF System Design, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 183474
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
78 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan