Obradba informacija

Opis predmeta

Vrste multimedijskih informacija (audio signali, slike, video). Formati i standardi za pohranu informacija. Digitalna obrada signala. Reprezentacija signala. Linearne transformacije. FIR i IIR filtri. Filtriranje 1D signala. Obrada slike i videa. Filtriranje slike. Poboljšanje i obnavljanje slika i videa. Analiza signala, slika i videa. Segmentacija slike. Prikaz informacija. Osnove kompresije informacija. Zaštita integriteta i autentičnosti informacija. Programski alati za obradu i analizu informacija. Primjene.

Opće kompetencije

Student stječe temeljna znanja iz digitalne obrade signala, slika i videa. Student razumije principe predstavljanja i rastava signala i slika u spektralnoj domeni. Student je upoznat s FIR i IIR filtrima, osnovama metoda projektiranja FIR filtara, te osnovama filtarskih slogova i njihovih primjena za sažimanje signala. Student stječe znanja o metodama poboljšanja slika, obnavljanja slika, ekstrakcije značajki i segmentacije slike.

Ishodi učenja

 1. opisati različite tipove multimedijskih informacija
 2. definirati i opisati osnovne koncepte teorije digitalne obrade signala
 3. nabrojati primjere primjena digitalne obrade signala
 4. primijeniti znanje za rješavanje jednostavnih problema obrade signala
 5. definirati i opisati osnovne koncepte teorije digitalne obrade i analize slika i video informacija
 6. nabrojati primjere primjena digitalne obrade slike i videa
 7. primijeniti znanje za rješavanje jednostavnih problema obrade i analize slike

Oblici nastave

Predavanja

12 predavanja i jedne auditorne vježbe

Provjere znanja

Jedan međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

-

Konzultacije

Poslije predavanja

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 25 % 50 % 0 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet. Vrste multimedijskih informacija (audio, slike, video).
 2. Reprezentacija signala i sustava.
 3. Realizacije sustava. Frekvencijske karakteristike.
 4. Spektar signala. Filtarski slogovi.
 5. Dizajn sustava. Primjeri i zadaci.
 6. Realni spektri. Interpolacija signala. Nelinearni filtri.
 7. Auditorne vježbe.
 8. Međuispit.
 9. Temelji digitalne obrade slike.
 10. Dvodimenzionalni signali i sustavi. Otipkavanje i kvantizacija slike.
 11. Transformacije slike.
 12. Poboljšanje slike.
 13. Obnavljanje slike.
 14. Ekstrakcija značajki slike. Segmentacija slike. Auditorne vježbe.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
(6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. A. Yoder (1999.), DSP First: A Multimedia Approach, Prentice Hall
R. C. Gonzalez, R. E. Woods (2007.), Digital Image Processing, Prentice Hall
Z.-N. Li, M. S. Drew (2003.), Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall

Laboratorijske vježbe