Nadzemni vodovi i kabeli

Opis predmeta

Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Kompaktirani nadzemni vodovi. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Materijali za vodiče i izolaciju. Parametri kabela. Električno polje u kabelu, kapacitet i induktivitet. Strujno opterećenje kabela. Korekcijski faktori. Prijelaz nadzemni vod – kabel. Polaganje kabela. Kabelski rov.

Opće kompetencije

Students will gain knowledge of electric power networks elements and gain experience with calculations of mechanical and electrical paremeters of lines and cables.

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne principe prijenosa električne energije
 2. objasniti značajke prijenosa električne energije nadzemnim vodovima i kabelima
 3. analizirati i izračunati električne parametre nadzemnih vodova i kabela
 4. analizirati elektromagnetska polja u nadzemnim vodvima i kabelima i njihovoj okolini
 5. planirati izgradnju novih prijenosnih vodova i kabelskih linija
 6. usporediti prednosti i nedostatke prijenosa električne energije nadzemnim vodovima i kabelima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od sedam tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 13 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

dva međuispita i konačni ispit

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Usmeni 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova.
 2. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča.
 3. Kompaktirani nadzemni vodovi.
 4. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova.
 5. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže.
 6. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži.
 7. Kabeli općenito (NN, SN i VN; DC kabeli); plinom izolirani vodovi.
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Materijali za vodiče i izolaciju.
 11. Parametri kabela. Električno polje u kabelu. Kapacitet, dielektrični gubici kabela, djelatni otpor i induktivitet.
 12. Strujno opterećenje kabela. Korekcijski faktori.
 13. Izbor odvodnika prenapona za zaštitu metalnog ekrana kabela.
 14. Prijelaz nadzemni vod – kabel.
 15. Polaganje kabela. Kabelski rov.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

Marija Ožegović, Karlo Ožegović (1996.), Električne energetske mreže I, FESB : Opal computing
Marija Ožegović, Karlo Ožegović (1997.), Električne energetske mreže II, FESB : Opal computing
Thomas Shoemaker, James Mack (2009.), Lineman and Cablemans Field Manual, McGraw-Hill Professional
Jos Arrillaga, C. P. Arnold (1990.), Computer Analysis of Power Systems, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 34489
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan