Nuklearna sigurnost

Ishodi učenja

 1. Opisati osnovne sigurnosne probleme nuklearnih elektrana
 2. Objasniti princip obrane po dubini
 3. Primijeniti postojeće programe za analize sigurnosti
 4. Pripremiti ulazne podatke za jednostavne proračune sigurnosti
 5. Klasificirati različite nuklearne nesreće
 6. Analizirati rezultate proračuna sistemskim programima
 7. Procijeniti radiološki utjecaj elektrane na okoliš
 8. Analizirati važnost probabilističkih analiza sigurnosti

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Laboratorij

Rješavanje praktičnih primjera simulacijom na računalu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 75 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Koncept obrane po dubini. aktivna i pasivna sigurnost, Redundancija. raznolikost. fizičko odvajanje. kriterij jednostrukog kvara
 2. Okolišna klasifikacija i klasifikacija opreme, Kontrolni sustavi. procesna i nuklearna instrumentacija
 3. Sustavi zaštite reaktora. postavne i granične vrijednosti, Inženjerske sigurnosne značajke. kritične sigurnosne funkcije
 4. Termički i mehanički model gorivne šipke (temperature goriva i košuljice. integritet košuljice), Dvofazni protok fluida i prijenos topline. kritični toplinski tok. kritični maseni protok
 5. Kondenzacija. nekondenzibilni plinovi. ponašanje aerosola. izgaranje vodika, Koncept kontrolnog volumena i jednodimenzionalni. dvofazni model protoka opisan s 6 karakterističnih jednadžbi
 6. Nodalni programi neutronske difuzije i vezani programi
 7. Modeli kontejnmneta i integralni programi za proračun teških nesreća
 8. Međuispit
 9. Reaktorska faza, Degradacija i taljenje jezgre, Oksidacija košuljice goriva. ispuštanje vodika
 10. Izvan-reaktorska faza. odziv kontejnmenta, Integritet reaktorske posude i kontejnmenta, Teške nesreće u nuklearnim elektranama (TMI. Chernobyl. Fukushima)
 11. Geologija i seizmički zahtjevi, Hidrologija. poplave. vremenski uvjeti, Gustoća stanovništva. promet i industrijski objekti
 12. Primarni i sekundarni izvori radiaktivnog zračenja. kategorije ispuštanja plinovitih i tekućih efluenata
 13. Atmosferska disperzija. širenje radioaktivnog materijala u zemlji, Zaštitne akcijske smjernice za sklanjanje. evakuaciju i raseljenje stanovništva
 14. Biološki efekti radioaktivnog materijala. zdravstveni rizici
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), E.E. Lewis (1978.), Nuclear Power Reactor Safety, John Wiley,
(.), Gianni Petrangeli (2006.), Nuclear Safey, Butterworth-Heinemann,
(.), B. Pershagen (1989.), Light Water Reactor Safety, Pergamon Press,

Za studente

Izvedba

ID 222516
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet