Nuklearna sigurnost

Opis predmeta

Principi zadovoljenja sigurnosti kod projektiranja i pogona nuklearne elektrane. Međunarodni i nacionalni propisi. Sigurnosni izvještaj elektrane i izvještaj o utjecaju na okoliš. Sistematizacija i klasifikacija kvarova. Metode sigurnosnih analiza. Determinističke analize. Modeliranje komponenata i sustava nuklearne elektrane. Termohidraulički proračun sistema i jezgre. Termički i mehanički proračun goriva. Probabilističke sigurnosne analize, metoda stabla kvara i stabla događaja. Analiza projektnih kvarova. Teški reaktorski kvarovi. Vatra i vanjski inicijatori kvarova (seizmika). Analiza ispuštanja radioaktivnog materijala iz nuklearne elektrane (propuštanje kontejnmenta, disperzija u okoliš, radiološke posljedice). Ocjena sigurnosti odlagališta radioaktivnog otpada. Analiza rizika.

Opće kompetencije

Razumijevanje principa sigurnosti primjenjenih u nuklearnoj elektrani. Osnove važeće regulative. Provođenje sigurnosnih analiza i ocjena sigurnosti i mogućnosti lociranja nuklearnih objekata.

Ishodi učenja

 1. opisati osnovne sigurnosne probleme nuklearnih elektrana
 2. objasniti princip obrane po dubini
 3. primijeniti postojeće programe za analizu sigurnosti
 4. pripremiti ulazne podatke za jednostavne proračune sigurnosti
 5. klasificirati različite nuklearne nesreće
 6. analizirati rezultate proračuna sistemskim programima
 7. procijeniti radiološki utjecaj elektrane na okoliš
 8. analizirati važnost probabilističkih analiza sigurnosti

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. prvi ciklus sadržava 7 tjedana i međuispit, a drugi 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata. Predavanja su popracena slajdovima.

Auditorne vježbe

Rjesavanje zadataka kao ilustracija predavanog gradiva i priprema za pismene ispite. 1 sat tjedno. Rjeseni zadaci na slajdovima i diskusija slicnih zadataka na ploci.

Seminari

Korištenje kompjuterskih programa za proračun tranzijentnog odziva primarnog kruga, goriva i kontejnmenta. Sirenje efluenata u okolis.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 75 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, rizik od NE, povijest i regulatorni okvir nuklearne sigurnosti
 2. Sigurnosna filozofija, principi projektiranja
 3. Projektni akcidenti, projektne margine, sigurnosne funkcije
 4. Sigurnosni sustavi (PWR)
 5. Determinističke analize sigurnosti, matematički modeli
 6. Licenciranje, sigurnosni izvještaj, lociranje NE
 7. Klasa akcidenata vezano za promjenu inventara hladioca (LOCA)
 8. Provjera znanja
 9. Provjera znanja
 10. Klasa tranzijenata vezano za promjenu reaktivnosti, ATWS i gubitak primarnog protoka
 11. Klasa akcidenata vezano za promjenu uvjeta odvođenja topline na sekundaru
 12. Ponašanje kontejnmenta za vrijeme akcidenta
 13. Teški reaktorski akcidenti
 14. Probabilističke analize sigurnosti (ET,FT,CDF, cut set)
 15. Širenje radioaktivnosti u okolišu, posljedice oslobađanja radioaktivnosti, planiranje za slučaj nesreće

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

Gianni Petrangeli (2006.), Nuclear Safey, Butterworth-Heinemann
E.E. Lewis (1978.), Nuclear Power Reactor Safety, John Wiley
B. Pershagen (1989.), Light Water Reactor Safety, Pergamon Press
N.E. Todreas, M.S. Kazimi (1989.), Nuclear Systems Volume I: Thermal Hydraulic Fundamentals, Hemisphere Publishing Corporation

Auditorne vježbe

Izvedba

ID 86485
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan