Nuklearno inženjerstvo

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Opis reakcije fisije. Usporavanje i difuzija neutrona. Kritične dimenzije reaktora. Reflektor. Sredstva za kontrolu reaktivnosti. Kinetičke jednadžbe. Povratne veze na reaktivnost. Neutronski i toplinski stacionarni proračun reaktora. Tipovi reaktora. Pogonske karakteristike. Tehnološki, pomoćni i sigurnosni sustavi nuklearnih elektrana. Regulacijski i zaštitni sustav reaktora. Principi projektiranja nuklearnih elektrana. Električna oprema klase 1E. Napredni reaktori.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati osnovne reakcije s neutronima
 2. Primijeniti princip defekta mase na izračunavanje energetskog prinosa nuklearnih reakcija
 3. Objasniti uvjete kritičnosti reaktora
 4. Identificirati razloge za promjenu reaktivnosti u pogonu reaktora
 5. Objasniti ulogu osnovnih komponenata u lakovodnim reaktorima
 6. Analizirati ponašanje nuklearnog reaktora u pogonu
 7. Analizirati raspodjelu snage i temperature u jezgri reaktora
 8. Analizirati uvjete u kojima električna oprema radi u nuklearnoj elektrani

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Laboratorij

Rješavanje praktičnih primjera simulacijom na računalu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 75 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Energija veze i defekt mase, Reakcija fisije. distribucija energije i ostatna toplina
 2. Reakcija fuzije. uvjeti za samoodržavajuću reakciju
 3. Mikroskopski i makroskopski udarni presjeci. energetski spektar
 4. Elastično i neelastično raspršenje. usporavanje neutrona s i bez apsorpcije
 5. Jednogrupne i višegrupne neutronske difuzijske jednadžbe
 6. Rješenje reaktorske difuzijske jednadžbe
 7. Reaktor s reflektorom, Kontrolni apsorberi
 8. Međuispit
 9. Kinetika reaktora (jedna i šest grupa)
 10. Utjecaj temperature na reaktivnost
 11. Zatrovanje reaktora i izgaranje goriva
 12. Analitičko rješenje reaktorske difuzijske jednadžbe
 13. Numeričko rješenje u 1D. 2D i 3D. vršni faktori
 14. Jednofazni tok fluida i prijenos topline u reaktoru. DNBR. toplinski model gorivne šipke
 15. Završni ispit

Literatura

(.), D. Feretić (2010.), Uvod u nuklearnu energetiku, Školska knjiga,
(.), D. Feretić, N. Čavlina, N. Debrecin (1995.), Nuklearne elektrane, Školska knjiga,
(.), John R. Lamarsh and Anthony J. Baratta (2001.), Introduction to Nuclear Engineering, Prentice Hall,

Za studente

Izvedba

ID 222532
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan