Za uspješno polaganje vještine "Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje” studenti trebaju ispuniti sljedeće uvjete:

● Redovito pohađanje predavanja i radionica (Pohađanje predavanja koja nisu vezana uz platformu koju izaberete nisu obavezan uvjet polaganja vještine.)

● Predaja potrebnih materijala unutar zadanih rokova 

● Predaja konačnog rješenja, koje mora zadovoljavati kriterije dovršenosti

 

Prijava na natjecanje je preduvjet za upis vještine.

Kriteriji natjecanja i ocjenjivanje nalaze se na web stranici projekta.