Numerički postupci u elektroenergetici

Opis predmeta

Napredne analize tokova snaga, brzi razdvojeni postupci, istosmjerni model. Predviđanje parametara elektroenergetskog sustava. Dispečerska analiza mreže. Modeliranje tereta. Numeričke metode s velikim rijetkim matricama. Procesna računala u nadzoru elektroenergetskog sustava. Izrada programa za proračun tokova snaga. Izrada programa za proračun kratkog spoja.

Opće kompetencije

Student will gain advanced knowledge of electric power system analysis as well as gain experience with power system models and analysis software.

Ishodi učenja

 1. opisati postupak određivanja vektora stanja elektroenergetskog sustava
 2. objasniti matematičke postupke proračuna tokova snaga i kratkog spoja
 3. primijeniti proračun tokova snaga elektroenergetskog sustava
 4. analizirati električne prilike u elektroenergetskom sustavu
 5. planirati pogon elektroenergetskog sustava
 6. procijeniti stanje sigurnosti elektroenergetskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od sedam tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 13 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

međuispit, zavšni ispit i usmeni ispit

Laboratorijske vježbe

6 laboratorijskih vježbi

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Konstrukcijske vježbe

samostalna izrada i usporedba različitih metoda za pročuna tokova snaga

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 34 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 34 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Napredne analize tokova snaga.
 2. Razdvojeni postupak za proračun tokova snaga.
 3. Brzi razdvojeni postupak za proračun tokova snaga.
 4. Pojednostavljeni modeli proračuna, istosmjerni model.
 5. Predviđanje parametara elektroenergetskog sustava.
 6. Modeliranje tereta.
 7. Mrežni matrični proračuni.
 8. Numeričke metode s velikim rijetkim matricama.
 9. Rješavanje simetričnih linearnih sustava s rijetkim matricama.
 10. Dispečerska analiza mreže.
 11. Procesna računala u nadzoru elektroenergetskog sustava.
 12. Prikupljanje podataka iz mreže.
 13. Stvaranje modela mreže u stvarnom vremenu.
 14. Izrada programa za proračun tokova snaga.
 15. Izrada programa za proračun kratkog spoja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

Glenn W. Stagg, Ahmed H. El-Abiad (1968.), Computer methods in power system analysis, McGraw-Hill
Jos Arrillaga, C. P. Arnold (1990.), Computer Analysis of Power Systems, Wiley
Atif S. Debs (1988.), Modern Power System Control and Operation, Springer

Za studente

Izvedba

ID 34487
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan