Napredni modeli i baze podataka

Opis predmeta

Cilj je ovog kolegija upoznati studente s najnovijim tehnologijama u području baza podataka i njihovom primjenom, kao što su NoSQL baze podataka, tokovi podataka, vremenske i prostorne baze podataka. Kolegij uključuje projekte koji se ostvaruju pomoću navedenih tehnologija.

Opće kompetencije

Studenti će biti sposobni oblikovati i implementirati baze podataka koje se sastoje od polustrukturiranih, multimedijskih, prostornih i vremenskih podataka. Stečeno znanje primijenit će se kroz projekte i različite aplikacije.

Ishodi učenja

 1. dizajnirati objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka
 2. koristiti objektno-relacijske vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka, te sustave za upravljanje tokovima podataka
 3. upotrijebiti polustrukturirane i strukturirane podatke
 4. objasniti koncepte različitih modela podataka
 5. objasniti princip izgradnje skladišta podataka

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima i demonstracijama

Laboratorijske vježbe

Primjena znanja stečenih na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 40 % 10 % 40 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 25 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Pohrana i pretraživanje teksta u relacijskom SUBP
 2. Napredno korištenje SQL-a
 3. Napredno korištenje SQL-a
 4. Objektne i objektno-relacijske baze podataka
 5. Prostorne baze podataka
 6. Vremenske baze podataka
 7. NoSQL baze podataka prvi dio
 8. Međuispit
 9. NoSQL baze podataka drugi dio
 10. NoSQL baze podataka treći dio
 11. NoSQL baze podataka četvrti dio
 12. Semantički web prvi dio
 13. Semantički web drugi dio
 14. Tokovi podataka
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Pramod J. Sadalage, Martin Fowler (2012.), NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison Wesley
Eric Redmond, Jim R. Wilson (2012.), Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement, The Pragmatic Bookshelf
Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke (2002.), Database Management Systems, McGraw-Hill

Za studente

Izvedba

ID 34539
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan