Napredno korištenje operacijskog sustava Linux

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj vještine je upoznavanje s osnovnim konceptima i alatima za administraciju sustava (engl. system administration) te DevOps paradigme, korištenjem mogućnosti operacijskog sustava Linux. Gradivo obuhvaća Linux boot sustav, datotečne sustave te mrežne protokole, ali se objašnjavaju i pojmovi virtualizacije, orkestracije te pojma CI/CD (engl. continuous integration and continuous delivery). Također se obrađuju konkretni alati korišteni u praksi - nginx, Docker i Ansible.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Opće kompetencije

Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih funkcija te napredan rad u konzoli.

Ishodi učenja

 1. objasniti temeljne dijelove sklopovlja i njihove odnose
 2. primijeniti stečena znanja na kreiranje i upravljanje particijama i datotečnim sustavima
 3. primijeniti znanja za upravljanje RAID i LVM sustavima
 4. primijeniti znanje za instalaciju prilagođene verzije jezgre Linux operacijskog sustava
 5. primijeniti znanje na upravljanje servisima
 6. primijeniti znanje za upravljanje paketima

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz 6 predavanja

Provjere znanja

Blicevi na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 100 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe uključuju samostalni rad u rješavanju inženjerskih problema u domeni administracije sustava.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, boot i init sustavi
 2. Datotečni sustav
 3. RAID, LVM, Kvote.
 4. Mreže.
 5. Mrežni protokoli
 6. Virtualizacija i Docker.
 7. Virtualizacija i Docker.
 8. Međuispiti.
 9. Međuispiti.
 10. Orkestracija.
 11. Orkestracija.
 12. Orkestracija.
 13. Ansible
 14. CI/CD.
 15. CI/CD.

Literatura

Garrels, Machtelt (2004.), Bash guide for begginers, Fultus
Hubert, Bert (.), Linux advanced routing and traffic control,
Žagar, Mario (2006.), UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb
Barret, Daniel (2001.), Secure shell: The definitive guide, O'Reilly

Za studente

Izvedba

ID 86484
  Ljetni semestar
1.5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan