Neural Networks

Opis predmeta

Predmet omogućuje studentima stjecanje znanja iz teorije i primjena umjetnih neuronskih mreža: Biološke neuronske mreže. Umjetne neuronske mreže. Definicija. Modeli neurona. Aktivacijska funkcija. Topologije mreža. Perceptron. Zakoni učenja. Asocijativne mreže. Linearni asocijator. Rekurzivne asocijativne mreže. Hopfieldova mreža. Energetska funkcija. Višeslojne mreže. Radijalne mreže. Mreže s potpornim vektorima. Delta pravilo za povratnu propagaciju pogreške. Kohonenova samoorganizirajuća mreža. Algoritam s K srednjih vrijednosti. Boltzmannov stroj. Simulirano hlađenje. Programski paketi za simulaciju. Primjene u raspoznavanju uzoraka te analizi signala i slika.

Ishodi učenja

 1. Razumijevanje temeljnih koncepata neuronskih mreža
 2. Sposobnost kreiranja rješenja temeljenih na neuronksim mrežama
 3. Sposobnost prilagodbe postojećih neuronskih mreža novom problemu
 4. Sposobnost korištenja postojećih programskih okvira za rad asa neuronskim mrežama
 5. Sposobnost procjene uspješnosti rješenja temeljenih na neuronskim mrežama

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijski koncepti i algoritmi praćeni konkretnim primjerima.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe rade se na računalu. Tijekom vježbi studenti isprobavaju teorijske koncepte te ih primjenjuju na konkretne probleme

Ostalo

Timski projekt u kojem studenti rješavaju stvarni praktični problem analize biomedicinskih slika

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Seminar/Projekt 20 % 20 % 20 % 20 %
Međuispit: Pismeni 20 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Napomena / komentar

Prag na zbroj rezultata na međuispitu i završnom ispitu je 50%.

Tjedni plan nastave

 1. Perceptron (paradigme učenja, hebbovsko učenje, natjecateljsko učenje, Boltzmannovo učenje)
 2. Perceptron (paradigme učenja, hebbovsko učenje, natjecateljsko učenje, Boltzmannovo učenje)
 3. Perceptron (paradigme učenja, hebbovsko učenje, natjecateljsko učenje, Boltzmannovo učenje)
 4. Višeslojan perceptron (propagiranje pogreške unazad, problem dodjele nagrade, propagiranje pogreške unazad kroz vrijeme)
 5. Višeslojan perceptron (propagiranje pogreške unazad, problem dodjele nagrade, propagiranje pogreške unazad kroz vrijeme)
 6. Mreže radijalnih baznih funkcija (rješavanje problema interpolacije pomoću mreža radijalnih bazni funkcija, mreže poopćenih radijalnih baznih funkcija, odnos naspram teorije regularizacije)
 7. (en) Support vector machine for classification
 8. Međuispit
 9. Povratne neuronske mreže (Hopfieldova mreža, Boltzmannov stroj, Elmanova mreža, Jordanova mreža) i algoritmi učenja (propagacija pogreške unazad kroz vrijeme, povratna propagacija unazad)
 10. Samoorganizirajuće mreže (hebbovsko nendzirano učenje, Ojaovo pravilo učenja, PCA pomoću samoorganizirajućih mreža, Sangerovo pravilo učenja, natjecateljsko nenadzirano učenje, mreže pobjednik-uzima-sve, Kohonenove samoorganizirajuće mape)
 11. Mrežni sklopovi (odborni strojevi, kombiniranje eksperata, konvulcijske neuronske mreže)
 12. Duboke konvolucijske mreže: slojevi. arhitekture. vizualizacija. fina prilagodba. aplikacije. izvedbeni detalji
 13. Duboki generativni modeli: kaskadirani ograničeni Boltzmannovi strojevi. konvolucijski autoenkoderi. varijacijski autoenkoderi. suparnički modeli. rijetki modeli
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER3-EN] Data Science - profil
Elective courses (1. semestar)
Recommended elective courses (3. semestar)

Literatura

(.), S. Haykin (1998.), Neural Networks, 2nd Ed., Prentice Hall,
(.), J. A. Anderson (1995.), An Introduction to Neural Networks, MIT Press,

Za studente

Izvedba

ID 222982
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
51 dovoljan