Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe obvezna su aktivnost studenata na predmetu Neuronske mreže. Svrha laboratorijskih vježbi jest pomoći studentima u razumjevanju materijala izloženog na predavanjima kroz praktične zadatke koji se rješavaju na računalu. Dodatno, kroz laboratorijske vježbe studenti se upoznaju s programskim rješenjima za implementaciju neuronskih mreža na računalu.

Upute za laboratorijske vježbe nalaze se na engleskim stranicama predmeta http://www.fer.unizg.hr/en/course/neunet_a/laboratory.