Ispiti i ocjenjivanje

Student može položiti ispit iz predmeta na dva načina:

 1. putem kontinuiranih provjera znanja, i
 2. putem ispitnih rokova.

U oba načina polaganja predmeta ukupno se može postići najviše 100 bodova. Ocjena se dodjeljuje ovisno o postignutom broju bodova.

Molimo studente da se pridržavaju pravila pismenih ispita.

 

Kontinuirane provjere

Raspodjela bodova na aktivnostima za kontinuiranu provjeru znanja prikazana je u tablici ispod:

Aktivnost Bodova Prag
Međuispit 30 ≥15
Završni ispit 30 ≥15
Laboratorijske vježbe 20 ≥10
Studentski projekt 20 ≥10

Za prolaznu ocjenu je potrebno ostvariti najmanje pola (50%) bodova u svakoj od aktivnosti prikazanih tablicom.

Međuispit se održava na kraju prvog ciklusa predavanja i obuhvaća gradivo tog ciklusa. Završni ispit se održava na kraju semestra i obuhvaća cjelokupno gradivo predmeta (s naglaskom na gradivo drugog ciklusa predavanja). U oba ispita boduje se i konačni rezultat i postupak rješavanja.

 

Ispitni rokovi

Ako student nije postigao prolaznu ocjenu kroz kontinurane provjere znanja onda može pristupiti ispitnim rokovima kako bi položio predmet. Nužni uvjet za pristupanje ispitnim rokovima jest ostvarivanje prolaznog broja bodova iz laboratorijskih vježbi i iz studentskog projekta. Ova pravila su sažeta u tablici ispod:

Preduvjeti za pristupanje Prag
Laboratorijske vježbe ≥10 bodova
Studentski projekt ≥10 bodova
Ispitni rok Bodova Prag
Pismeni ispit 50 ≥30
Usmeni ispit 50 ≥30

Za prolazak na ispitnom roku potrebno je ostvariti barem 30 bodova i iz pismenog i iz usmenog ispita.

 

Ocjenjivanje

Okvirni bodovni pragovi potrebni za pojedinu ocjenu su navedeni u tablici ispod:

Bodovi Prolazne ocjene
100 ≥ x ≥ 89 izvrstan (5)
89 > x ≥ 79 vrlo dobar (4)
79 > x ≥ 70 dobar (3)
70 > x ≥ 60 dovoljan (2)
Bodovi Pad
60 > x nedovoljan (1)

 

Pravila pismenih ispita

Na svakom pismenom ispitu (međuispit, završni ispit, itd.) studenti će dobiti otisnute ispitne zadatke i ispitnu košuljicu za spremanje papira formata A4 u koju moraju spremiti ispitne zadatke i napisane odgovore.

Trajanje svih pismenih ispita je 150 minuta (2.5 sata), osim ako u obavijesti o održavanju ispita nije navedeno drugačije.

Pribor za pisanje i prazne papire za rješavanje ispitnih zadataka morate donijeti sa sobom na ispit jer iste neće dobiti u ispitnim materijalima.

Pribor za pisanje ispita

Na pismenim ispitima iz Neuronskih mreža dozvoljeno je imati:

 1. Pribor za pisanje.

  Olovka, gumica i kemijska olovka.

 2. Prazne papire za rješavanje formata A4.

  Molimo vas da na ispit donesete dovoljno praznog papira za rješavanje zadataka. Košuljice za vaša rješenja su formata A4 pa donesite isključivo ili A4 papir ili presavinuti A3 arak.

 3. Kalkulator bez bilješki vezanih uz predmet.

  Za rješavanje ispita vam je dovoljan kalkulator koji ima korjenovanje, trigonometrijske i eksponencijalne funkcije te logaritmiranje.

 4. Sat.

  Napominjemo da MOBITEL NIJE SAT! Ako ste mobitel ponijeli na ispit molimo da ga isključite i zajedno s ostalim elektroničkim napravama, osim kalkulatora i sata, SPREMITE u torbu i torbu ZATVORITE do kraja.

Upute za pisanje ispita

Molimo vas da se pridržavate sljedećega tijekom ispita:

 1. Pišite čitko.

  Rješenja koja ne možemo pročitati ne možemo ni bodovati.

 2. Napišite ime i prezime te JMBAG na svaki papir.

  Preporučamo vam da prije početka ispita na vaše prazne papire za rješavanje ispita uredno upišite svoje ime i prezime te JMBAG u gornji desni kut (tako označene papire i dalje smatramo praznima).

 3. Istaknite početak svakog zadatka.

  Ako je moguće svaki zadatak rješavajte na zasebnom listu papira, a u protivnom početak svakog novog zadatka jasno istaknite, npr. zaokružite, podcrtajte ili napišete drugom bojom. Ako ste zadatak rješavali na više listova oznaku zadatka upišite na svaki list na vidljivom mjestu.

 4. Istaknite konačna rješenja svakog zadatka.

  Sva konačna rješenja koja se traže jasno istaknite, npr. zaokružite ih, podcrtajte ih ili ih napišite drugom bojom.

 5. Papire redom složite u košuljicu

  Prije predaje ispita papire koje ste koristili za rješavanje redom složite u košuljicu. Ako imate dovoljno vremena do završetka ispita molim vas da predane papire i numerirate tako da na dnu stranice 3 od 7 napišete 3/7.

 6. Ispunite prednju stranu košuljice

  Uredno napišite vaše ime i prezime, JMBAG te datum održavanja ispita.

 7. Zadovoljite svoje fiziološke potrebe prije ispita.

  Tijekom ispita u pravilu nije dopušteno napuštanje prostorije sve do trenutka predaje ispita. Stoga vas molimo da potrebu za WC-om, hranom i pićem zadovoljite prije pristupanja ispitu.

 8. Ako želite nešto pitati podignite ruku u zrak.

  Pitanja postavljate na način da podignete ruku u zrak. Samo ako vas čuvar u prostoriji ne uoči jasno izgovorite "Imam pitanje.". Pitanja na koja možete dobiti odgovore odnose se na tekst ispita i ono što se u njemu traži. Ne možete dobiti odgovore o točnosti vašeg rješenja ili o postupcima rješavanja koje ste napisali. Ako čuvari u prostoriji nisu na predmetu tada će tijekom pisanja ispita vašu dvoranu nekoliko puta posjetiti dežurni nastavnik (šetač) pa vas molimo da pitanja postavljate tada.

 


Repozitorij