Nadzor i daljinsko upravljanje elektroenergetskog sustava

Opis predmeta

Struktura sustava daljinskog upravljanja - razine upravljanja, lokalno i daljinsko upravljanje, upravljački centri. Sustavi prikupljanja i distribucije podataka. Kodiranje i zaštita podataka. Komunikacijski protokoli. "On-line" nadzor pomoću računala. Korisnička sučelja za prikaz podataka - lokalni prikazi, monitori i video-zidovi. SCADA sustavi. Tonfrekventno upravljanje. Daljinsko očitavanje brojila. Telemetrija. Upravljanje potrošnjom. Komunikacijski mediji u energetskim sustavima. Lokalne podatkovne mreže. Serijski prijenos podataka. Optički kabeli. Prijenos podataka energetskim vodovima. Bežični prijenos i mobilna telefonija. OPC poslužitelji. WEB poslužitelji.

Opće kompetencije

Razumijevanje koncepcije upravljačkih sustava i principa daljinskog upravljanja. Osnovna znanja o tehnikama prikupljanja podataka. Sposobnost implementacije SCADA sustava korištenjem PC programskih alata. Osnovna znanja o komunikacijskim tehnikama i njihovoj primjeni u energetici.

Ishodi učenja

 1. opisati hijerarhijske razine i strukturu sustava daljinskog upravljanja
 2. prepoznati sustave za prikupljanje podataka
 3. nabrojati komunikacijske protokole za telemetriju
 4. definirati korisnička sučelja u sustavu daljinskog nadzora
 5. primijeniti programski alat za SCASDA aplikacije
 6. razlikovati značajke komunikacijskih medija koji se koriste za daljinski nadzor i upravljanje
 7. pripremiti OPC poslužitelj za SCADA aplikaciju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja podržana Power-Point prezentacijama.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 20 % 50 % 20 %
Prisutnost 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Struktura sustava daljinskog upravljanja – razine upravljanja, lokalno i daljinsko upravljanje, upravljački centri.
 2. Sustavi prikupljanja i distribucije podataka. Kodiranje i zaštita podataka. Komunikacijski protokoli.
 3. "On-line" nadzor pomoću računala. Korisnička sučelja za prikaz podataka – lokalni prikazi, monitori i video-zidovi.
 4. Definicija SCADA sustava. Elementi SCADA sustava. Povijest SCADA. Razvoj iz telemetrije. Zavisnost o komunikaciji i računalu.
 5. Sustavi realnog vremena. Što je stvarno realno vrijeme. Komunikacijski pristup i master-slave. Određivanje intervala prozivanja.
 6. Komunikacije za SCADA sustave. Komunikacijski protokoli. Elementi komunikacijskog sustava. Komunikacijski mediji. Modemi.
 7. Lokalne podatkovne mreže. Serijski prijenos podataka. Optički kabeli. Prijenos podataka energetskim vodovima. Bežični prijenos i mobilna telefonija. Radio komunikacije. Simpleks i dupleks prijenos. Vrijeme uspostave veze. Frekvencijski opsezi. Pouzdanost i održavanje. Satelitske komunikacije.
 8. Daljinske stanice (RTU). Komunikacijsko sučelje. Nadzor binarnih, analognih i impulsnih signala.
 9. Master daljinska stanica (MTU). Komunikacijsko sučelje. Tvorba procesne slike. . Lokalna obrada podataka. Pohranjivanje podataka.
 10. Operatersko sučelje. Upravljački ekrani i paneli. Obrada alarma. Grafički prikazi i prikazi trendova. Izvješća.
 11. Ekonomika SCADA sustava – odnos troškova i dobiti. Kapitalni troškovi. Školovanje i održavanje. Troškovi pogona,
 12. Povijest OPC-a. Pregled OPC-a, definicije i sučelja. OPC specifikacija pristupa podacima. OPC specifikacija događaja i alarma.
 13. OPC batch specifikacija. Sigurnost OPC-a. OPC i XML. OPC izmjena podataka.
 14. DCOM (Distributed Component Object Model). DCOM server i client. Primjeri OPC poslužitelja.
 15. WEB server tehnologija. Komponente WEB poslužitelja. HTTP – Hypertext Transfer Protokol.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Stuart A. Boyer (2004.), SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society
Gordon Clarke, Deon Reynders (2004.), Practical Modern SCADA Protocols: DNP3, 60870.5 and Related Systems, Newnes
David Bailey, Edwin Wright (2003.), Practical SCADA for Industry, Newnes
Frank Iwanitz, Jürgen Lange (2002.), OPC - Fundamentals, Implementation and Application, Hüthig Fachverlag

Izvedba

ID 34409
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan