Napredne analize elektroenergetskog sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Proračun tokova snaga. Procjena stanja elektroenergetskog sustava. Procjena sigurnosti u stacionarnim uvjetima. Utjecaj prijelaznih pojava na sigurnost sustava.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. izračunati vektor stanja elektroenergetskog sustava
 2. analizirati matematičke postupke proračuna tokova snaga
 3. procijeniti topologiju elektroenergetskog sustava
 4. procijeniti stanje elektroenergetskog sustava
 5. procijeniti sigurnost elektroenergetskog sustava
 6. predvidjeti i analizirati moguće poremećaje u sustavu
 7. ocijeniti utjecaj prijelaznih pojava na sigurnost elektroenergetskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju u predavaonici s predavačem koji je ekspert za konkretnu temu. Predavanje je koncipirano kao interaktivno, a od studenata se očekuje da sudjeluju u diskusiji.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama se rješavaju zadaci te diskutiraju postupci rješavanja.

Samostalni zadaci

Tijekom semestra studenti izrađuju projekte, odnosno konstrukcijske zadatke.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe održavaju se u laboratorijima opremljenim s računalima. Tijekom vježbi studenti isprobavaju teorijske koncepte te ih primjenjuju na konkretne probleme.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Prikupljanje podataka mjerenja elektroenergetskog sustava u stvarnom vremenu
 2. Estimacija stanja metodom ponderiranih najmanjih kvadrata
 3. Određivanje topologije elektroenergetskog sustava
 4. Modeliranje i estimacija parametara elektroenergetskog sustava
 5. Proračuni elektroenergetskog sustava u stvarnom i proširenom vremenu
 6. Dy-Liaccov dijagram
 7. Sigurnosni pokazatelji
 8. Međuispit
 9. Analiza jednog kvara
 10. Analiza višestrukih kvarova
 11. Modeliranje vanjske mreže i ekvivalenti
 12. Sigurnost i stabilnost elektroenergetskog sustava
 13. Dinamički pokazatelji sigurnosti elektroenergetskog sustava
 14. Napredna i sveobuhvatna procjena sigurnosti elektroenergetskog sustava
 15. Završni ispit

Literatura

D. P. Kothari, I. J. Nagrath (2011.), Modern Power System Analysis, Tata McGraw-Hill Education
L.P. Singh (2006.), Advanced Power System Analysis and Dynamics, New Age International

Za studente

Izvedba

ID 222488
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan