Mjerenja u komunikacijskim sustavima

Opis predmeta

Obrađuju su temeljne mjerne metode metode i instrumentacija u komunikacijskim sustavima s naglaskom na radiofrekvencijska i mikrovalna mjerenja, propagacijska mjerenja te mjerenja osnovnih parametara sustava poput BER-a, EVM-a, konstelacijskog dijagrama, propusnosti sustava i slično. Poseban naglasak kolegija je na praktičnom radu studenata koji obuhvaća primjere mjerenja osnovnih paramatera sklopova i sustava u komunikacijama i elektronici. Na temelju usvojenih teoretskih i praktičnih znanja studenti će biti sposobni izvršiti mjerenje svih osnovnih mjernih veličina koji se javljaju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi u radiokomunikacijama i elektronici.

Ishodi učenja

 1. Identificirati osnovne mjerne veličine u radiofrekvencijskom i mikrovalnom području
 2. Objasniti građu standardnih laboratorijskih instrumenata (mjerača snage, generator signala, skalarnog i vektorskog analizatora mreža)
 3. Odabrati prikladnu metodu mjerenja i odgovarajući mjerni instrumentarij za svaku temeljnu mjernu veličinu u RF i mikrovalnom području (snagu, frekvenciju, raspršne parametre, spektar, faktor šuma, EM polje, dobitak antena)
 4. Ocijeniti pogrešku mjerenja i njen utjecaj na interpretaciju rezultata mjerenja
 5. Objasniti osnovne principe mjerenja u komunikacijama na razini sustava
 6. Odabrati prikladnu metodu mjerenja i odgovarajući mjerni instrumentarij za određivanje konstelacijskog dijagrama, EVM dijagrama, BER-a, propusnosti u mreži
 7. Objasniti osnovne principe mjerenja propagacijskih aspekata u komunikacijskim sustavima
 8. Odabrati prikladnu metodu mjerenja i odgovarajući mjerni instrumentarij za određivanje diverzitija, kašnjenja u sustavu, raspršenja

Oblici nastave

Predavanja

--

Laboratorij

--

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne mjerne veličine u području radiofrekvencija i mikrovalova. Laboratorijski izvori radiofrekvencijskih i mikrovalnih signala. Pogreške mjerenja
 2. Mjerenje snage. Kalorimetar. Bolometar. Termopar. Diodni detektori, Mjerenje jakosti elektromagnetskog polja. Osnovna osjetila za mjerenje jakosti polja. Osjetljivost
 3. Spektar. Analizator spektra. Filtar razlučivosti. Video-filtar.
 4. Mjerenje raspršnih parametara. Skalarni i vektorski analizator mreža. Kalibracija.
 5. Neječna i djelomično neječna komora. Odječna komora. Antenska mjerenja. Mjerenje dobitka i dijagrama zračenja. Mjerenja u bliskom i dalekom polju antene.
 6. Mjerenje faktora šuma i temperature šuma. Y-metoda. Mjerenje primjenom vanjskog mješala. Mjerenje nelinearnih učinaka. Nelinearno raspršenje signala.
 7. Sutav za mjerenje rasprostiranja elektromagnetskog vala. Mjerenje u uvjetima diverzitija. Mjerenje vremena kašnjenja.
 8. Međuispit
 9. Konstelacijski dijagram. Mjerenje magnitude vektora pogreške.
 10. Mjerenje dijagrama oka.
 11. Mjerenje pogreške bita (BER).
 12. Mogućnost pristupa mreži i zadržavanja veze.
 13. Mjerenja kod prebacivanja poziva između baznih postaja (handover).
 14. Mjerenje propusnosti u pokretnim komunikacijskim sustavima treće i četvrte generacije.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

G. H. Bryant (1993.), Principles of Microwave Measurements (Materials, Circuits and Devices), The Institution of Engineering and Technology; Revised edition (June 30, 1993)
H. Arslan (2021.), Wireless Communication Signals: A Laboratory-based Approach, Wiley
B. P. Kumar (2015.), Communications System Laboratory, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 222443
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan