Mjerenja u komunikacijskim sustavima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Obrađuju su temeljne mjerne metode metode i instrumentacija u komunikacijskim sustavima s naglaskom na radiofrekvencijska i mikrovalna mjerenja, propagacijska mjerenja te mjerenja osnovnih parametara sustava poput BER-a, EVM-a, konstelacijskog dijagrama, propusnosti sustava i slično. Poseban naglasak kolegija je na praktičnom radu studenata koji obuhvaća primjere mjerenja osnovnih paramatera sklopova i sustava u komunikacijama i elektronici. Na temelju usvojenih teoretskih i praktičnih znanja studenti će biti sposobni izvršiti mjerenje svih osnovnih mjernih veličina koji se javljaju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi u radiokomunikacijama i elektronici.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Identificirati osnovne mjerne veličine u radiofrekvencijskom i mikrovalnom području
 2. Objasniti građu standardnih laboratorijskih instrumenata (mjerača snage, generator signala, skalarnog i vektorskog analizatora mreža)
 3. Odabrati prikladnu metodu mjerenja i odgovarajući mjerni instrumentarij za svaku temeljnu mjernu veličinu u RF i mikrovalnom području (snagu, frekvenciju, raspršne parametre, spektar, faktor šuma, EM polje, dobitak antena)
 4. Ocijeniti pogrešku mjerenja i njen utjecaj na interpretaciju rezultata mjerenja
 5. Objasniti osnovne principe mjerenja u komunikacijama na razini sustava
 6. Odabrati prikladnu metodu mjerenja i odgovarajući mjerni instrumentarij za određivanje konstelacijskog dijagrama, EVM dijagrama, BER-a, propusnosti u mreži
 7. Objasniti osnovne principe mjerenja propagacijskih aspekata u komunikacijskim sustavima
 8. Odabrati prikladnu metodu mjerenja i odgovarajući mjerni instrumentarij za određivanje diverzitija, kašnjenja u sustavu, raspršenja

Oblici nastave

Predavanja

--

Laboratorij

--

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne mjerne veličine u području radiofrekvencija i mikrovalova. Laboratorijski izvori radiofrekvencijskih i mikrovalnih signala. Pogreške mjerenja
 2. Mjerenje snage. Kalorimetar. Bolometar. Termopar. Diodni detektori, Mjerenje jakosti elektromagnetskog polja. Osnovna osjetila za mjerenje jakosti polja. Osjetljivost
 3. Spektar. Analizator spektra. Filtar razlučivosti. Video-filtar.
 4. Mjerenje raspršnih parametara. Skalarni i vektorski analizator mreža. Kalibracija.
 5. Neječna i djelomično neječna komora. Odječna komora. Antenska mjerenja. Mjerenje dobitka i dijagrama zračenja. Mjerenja u bliskom i dalekom polju antene.
 6. Mjerenje faktora šuma i temperature šuma. Y-metoda. Mjerenje primjenom vanjskog mješala. Mjerenje nelinearnih učinaka. Nelinearno raspršenje signala.
 7. Sutav za mjerenje rasprostiranja elektromagnetskog vala. Mjerenje u uvjetima diverzitija. Mjerenje vremena kašnjenja.
 8. Međuispit
 9. Konstelacijski dijagram. Mjerenje magnitude vektora pogreške.
 10. Mjerenje dijagrama oka.
 11. Mjerenje pogreške bita (BER).
 12. Mogućnost pristupa mreži i zadržavanja veze.
 13. Mjerenja kod prebacivanja poziva između baznih postaja (handover).
 14. Mjerenje propusnosti u pokretnim komunikacijskim sustavima treće i četvrte generacije.
 15. Završni ispit

Literatura

G. H. Bryant (1993.), Principles of Microwave Measurements (Materials, Circuits and Devices), The Institution of Engineering and Technology; Revised edition (June 30, 1993)
H. Arslan (2021.), Wireless Communication Signals: A Laboratory-based Approach, Wiley
B. P. Kumar (2015.), Communications System Laboratory, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 222443
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan