Menadžment u inženjerstvu

Opis predmeta

U okviru ovog predmeta se studenti upoznaju sa poslovnim, pravnim i projektnim okruženjem inženjerstva. Glavne teme jesu: inženjerstvo kao profesija, inženjerska etika, intelektualno vlasništvo, inženjerski pristup rješavanju problema, rad u timu, projekti i upravljanje projektima, planiranje projekata, rizici u projektu, menadžment i menadžeri, organiziranje i vođenje.

Opće kompetencije

Razumijevanje etičkog, poslovnog, pravnog i projektnog okvira inženjerskog rada.

Ishodi učenja

 1. prepoznati složeni okoliš inženjerskog rada
 2. objasniti etičke aspekte inženjerskog rada
 3. objasniti osnovne značajke intelektualnog vlasništva
 4. primijeniti osnovna načela rada u timu
 5. pripremiti plan projekta
 6. objasniti menadžerske funkcije
 7. identificirati organizacijske forme
 8. objasniti važnost vođenja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu je organizirana kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Znanje se provjerava pismenim ispitom.

Konzultacije

Konzultacije se održavaju individualno u dogovoru sa studentima.

Seminari

Potrebno je izraditi seminarski rad koji obuhvaća planiranje manjeg projekta.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Inženjerstvo kao profesija, povijest inženjerstva, najveća inženjerska dostignuća u dvadesetom stoljeću, suvremeno inženjerstvo, vještine inženjera, poslovi koje inženjeri obavljaju.
 2. Inženjerska etika, profesija, bonton, zakon i moral, etika i etički kodeksi, moralne dileme, odgovornost pojedinca, primjeri.
 3. Intelektualno vlasništvo, vrste intelektualnog vlasništva, autorsko i srodna prava, industrijsko vlasništvo, patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti, topografija poluvodičkih proizvoda, intelektualno vlasništvo u digitalnoj eri.
 4. Inženjersko rješavanje problema, dobri i loši pristupi rješavanju problema, razumijevanje problema, kategorije problema, ciklus rješavanja problema.
 5. Rad u timu, definicija tima, uloge i odgovornosti, važnost tima, problemi u timskom radu, izgradnja tima, rješavanje konflikata.
 6. Projekti i upravljanje projektima, definicija projekta, funkcije u upravljanju projektima, faze i procesi u projektu.
 7. Planiranje projekta - metodologija, određivanje dosega, identifikacija aktivnosti, vremensko raspoređivanje aktivnosti, Ganttov dijagram, resursi i budžet.
 8. provjera znanja
 9. provjera znanja
 10. Alati za planiranje projekata, MS Project, primjeri.
 11. Upravljanje rizicima u projektu, identifikacija rizika, kvalitativna analiza rizika, kvantitativna analiza rizika, plan otklanjanja rizika, praćenje i kontrola rizika.
 12. Menadžment i menadžeri, organizacija, menadžeri, menadžment, funkcije menadžera, uloge menadžera, vještine menadžera, inženjerstvo i menadžment.
 13. Povijest menadžmenta, znanstveni menadžment, opći administrativni menadžment, psihologijski pokret u menadžmentu, kvantitativni pristup menadžmentu, teorija sustava i menadžment, situacijski pristup menadžmentu, menadžment kvalitete, suvremeni trendovi.
 14. Organiziranje, specijalizacija poslova, organizacijske strukture, odnosi u organizacijama, cetralizacija i decentralizacija, poslovne funkcije poduzeća, organizacija tehničkih odjela.
 15. Vođenje, kratki pregled istraživanja o vođenju, transformacijsko-transakcijsko vođenje, karizmatičko vođenje, vođenje tima.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(2. semestar)

Literatura

B.S. Dhillon (2002.), Engineering and Technology Management Tools and Applications, Artech House
S.P. Robbins, M. Coulter (2007.), Management – ninth edition, Prentice Hall
Project Management Institute (2004.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute

Predavanja

Izvedba

ID 21012
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan