Mjerenja u elektrotehnici

Ishodi učenja

 1. procijeniti mjernu nesigurnost mjerenja
 2. odrediti zahtjeve koje moraju zadovoljiti mjerni elementi
 3. objasniti načela rada analognih i digitalnih mjernih instrumenata
 4. izmjeriti električne veličine pomoću digitalnog osciloskopa, prikladnih mjernih uređaja ili mosnih metoda
 5. izmjeriti snagu u istosmjernim, jednofaznim i trofaznim sustavima
 6. primijeniti inženjerski pristup u rješavanju problema koristeći usvojena znanja iz fizike, matematike i osnova elektrotehnike

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su koncipirana kao 12 tematskih cjelina koje se logički nastavljaju jedna na drugu. Studentu se prateći predavanja uvodi u problematiku mjerenja spektra različitih mjernih veličina u širokom rasponu njihovih vrijednosti. U sklopu predavanja rješavaju se i računski primjeri.

Laboratorij

Rad u laboratoriju predviđa 12 laboratorijskih vježbi koje se nadovezuju na gradivo s predavanja. U trajanju termina vježbi studentima se pruža mogućnost da izvode realna mjerenja i primijene znanja stečena na predavanjima.

Tjedni plan nastave

 1. Definicije mjeriteljskih pojmova, SI sustav i mjerne jedinice
 2. Standardi o električnim i magnetskim veličinama, Teorija najmanjih kvadrata
 3. Aritmetička sredina, Mjerna nesigurnost, Faktor pokrivanja i stvarni stupanj slobode
 4. Mjerenje otpornika, kondenzatora i zavojnica, Izvori i prikazi
 5. Mjerna pojačala: primjene i ograničenja
 6. Razlučivot. točnost. izvori pogrešaka, Primjene i ograničenja analognih instrumenata
 7. A/D pretvornici u mjernim instrumentima
 8. Međuispit
 9. Primjene i ograničenja digitalnih instrumenata, Pretvornici s normiranim izlaznim veličinama
 10. Nulte, mosne, direktne i usporedne metode, Mjerenje napona, struje i otpora
 11. Mjerenje snage i energije, Mjerenje impedancije
 12. Mjerenje ne-električnih veličina
 13. Neuravnoteženi mostovi, Laboratorijska komunikacijska sučelja
 14. Virtualni instrumenti, Programska podrška za mjeriteljstvo
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(3. semestar)

Literatura

(.), 1. V. Bego: Mjerenja u elektrotehnici, Graphis, Zagreb, 2003.,
(.), 3. D. Vujević, B. Ferković: Osnove elektrotehničkih mjerenja, I. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1994.,
(.), 4. D. Vujević, B. Ferković: Osnove elektrotehničkih mjerenja, II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1996.,
(.), Roman Malarić: Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering, BrownWalker Press, 2011.,
(.), 22. Le Système International d’Unités (SI), 8e édition, BIPM, 2008.,
(.), J. Bucher: The Metrology Handbook, ASQ, 2004.,
(.), W. Nawrocki: Measurement Systems and Sensors, Artech House, 2005.,
(.), Robert B. Northrop: Introduction to Instrumentation and Measurements, 2nd edition, CRC Press, 2005.,
(.), Alan S. Morris: Measurement and Instrumentation Principles, Butterworth-Heinemann, 2001.,
(.), International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM 3rd edition), JCGM 200:2012 (JCGM 200:2008 with minor corrections),
(.), Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections),
(.), J. Webster: Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook,,
(.), CRC Press, 1997.,
(.), 12. Robert H. Bishop: Learning With Labview 7 Express, Prentice Hall, 2003.,
(.), 14. Giorgio Rizzoni: Principles and Applications of Electrical Engineering, 3rd edition, Mc Graw Hill, 2000.,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183389
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
39 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan

Sličan predmet