Modeliranje u akustici

Opis predmeta

Razmotrit će se fizikalni modeli akustičkih elemenata, sustava i instrumenata te njihova realizacija u digitalnoj domeni. Obradit će se načini prikaza akustičkih elemenata i sustava pomoću običnih diferencijalnih jednadžbi, parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i metode konačnih razlika. Prikaz akustičkih elementa i sustava pomoću prostornog dijagrama stanja.Prikaz modova titranja akustičkog instrumenta i širenja akustičkog vala pomoću digitalnog filtra i digitalnim modelom valovoda. Ekvivalentni električni krugovi akustičkih elemenata i efekata u diskretnoj domeni. Proučit će se modeliranje propagacije zvučnog vala na otvorenom prostoru u kompleksnoj geometriji uz uključene sve efekte širenja.

Ishodi učenja

 1. Odabrati prikladnu numeričku metodu za modeliranje akustičke pojave
 2. Dizajnirati akustički instrument na računalu u digitalnoj domeni
 3. Odrediti razinu buke u kompleksnoj sredini pomoću kompleksnog modela
 4. Odabrati akustički element za određenu svrhu

Oblici nastave

Predavanja

13 predavanja

Seminari i radionice

1 seminar

Laboratorij

4 laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Eksplicitne i implicitne numeričke metode
 2. Eksplicitne i implicitne numeričke metode
 3. Hibridne numeričke metode
 4. Hibridne numeričke metode
 5. Primjena BEM. FEM. metode volumnih elemenata i statističke metode u akustici
 6. Primjena BEM. FEM. metode volumnih elemenata i statističke metode u akustici
 7. Ograničenja i primjenjivost numeričkih metoda u akustici, Međuispit
 8. Međuispit
 9. Nelinearni oscilator. Duffingova jednadžba
 10. Efekti konačne amplitude, N-valovi. pravokutni valovi, Udarni valovi
 11. Akustičko strujanje, Akustička kavitacija
 12. Fononski kristali, Rezonantni kristali, Nelinearne periodične strukture
 13. Seminar
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Vibration and Sound, Morse,
(.), Master handbook of Acoustics,
(.), Physical audio signal processing,
(.), Application of digital signal processing to audio and acoustics,

Za studente

Izvedba

ID 222453
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
16 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan