Multisenzorski sustavi i lokomocija

Opis predmeta

Pojam robotike kao inteligentne veze od percepcije k akciji. Analogija s biosustavima. Senzori vida. Optoelektroničke metode mjerenja i zapremanja scene. Fotogrametrijske transformacije i algoritmi. Modeliranje okruženja. Mjerenje sila, raspodjele pritiska i taktilni senzori. Ostali senzorski modaliteti uključivo elektromiografiju. Integriranje senzorskih modaliteta. Kinematika, biomehanika i modeliranje pokreta kod biosustava. Lokomocija. Medicinske i sportske primjene i dijagnostika. Umjetni mišić: ostvarivost. Proteze: kibernetički i motorički aspekti i funkcionalnost. Simuliranje pokreta i prividna stvarnost.

Opće kompetencije

Ovladavanje suvremenom metodologijom mjerenja i analize ljudskog kretanja sa stručno-tehničkog, znanstvenoistraživačkog i dijagnostičkog stajališta, u domenama medicine i sporta. Stvaranje temelja za interdisciplinarni pristup studiju bioloških sustava odgovornih za ljudsku lokomociju. Usvajanje vještina komunikacije i suradnje sa stručnjacima drugih struka poput liječnika i kineziologa.

Ishodi učenja

 1. definirati biološki fenomen ljudskog kretanja sa interdisciplinarnog gledišta
 2. objasniti stjecanje i interpretaciju kvantitativnih pokazatelja ljudskog kretanja
 3. upotrijebiti suvremene tehničke sustave za mjerenje, analizu i dijagnostiku ljudskog kretanja
 4. identificirati i klasificirati stanja ljudske lokomocije na temelju mjernih veličina
 5. kreirati tehničke protokole kao potporu analizi i dijagnostici ljudskog kretanja, u medicini i/ili sportu
 6. odabrati i preporučiti moderne tehničke sustave/uređaje za biomehaničku procjenu ljudske lokomocije, zdrave i/ili patološke

Oblici nastave

Predavanja

ex cathedra, PP prezentacije, povremeno kratke video prezentacije

Provjere znanja

pismeni kolokviji i ispiti tipa kratki esej na nekoliko pitanja i usmeni kao dio završnog ispita

Demonstracijske vježbe

prikaz mjernih i postupaka analize i dijagnostike ljudske lokomocije u laboratoriju za biomehaniku ljudskog kretanja (Kineziološki fakultet)

Konzultacije

Konzultacije se održavaju se jednom tjedno.

Ostalo

Sudjelovanje u nastavi

Stručni posjeti

Cybex centar za izokinetiku, Voćarska 106, Zagreb; Laboratorij za kognitivnu i eksperimentalnu neurofiziologiju Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Biološki i umjetni vid
 3. Biomehanika lokomocije i inverzni dinamički pristup
 4. Automatizirani optoelektronički kinematički i kinetički mjerni sustav
 5. Pedobarografija
 6. Kineziološka elektromiografija I
 7. Kineziološka elektromiografija II
 8. Međuispit
 9. Biomehanika skeletnog mišića
 10. Izokinetički sustavi
 11. Biomehanički mjerni sustav u analizi hoda
 12. Evocirani potencijali u dijagnostici motoričkih funkcija
 13. Prividna stvarnost i lokomocija
 14. Završno predavanje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Vladimir Medved (2001.), Measurement of Human Locomotion, CRC Press, Boca Raton, Fl
J.M. Winters and P.E. Crago (Eds.) (2000.), Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement, Springer-Verlag, New York
R. Merletti and P.A. Parker (Eds.) (2004.), Electromyography. Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications, IEEE Press, JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Predavanja

Izvedba

ID 34546
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan