Modern Physics and its Application in Electrical Engineering

Opis predmeta

3D Schrödingerova jednadžba. Kvantni procesi: emisija i apsorpcija zračenja. Maxwellove jednadžbe i elektromagnetski valovi u dielektricima i vodičima. Refleksija i lom elektromagnetskih valova. Normalna i anomalna disperzija. Umjetni materijali. Nove optički vodljive strukture i senzori. Kvantni i plazmonički elektromagnetski sustavi.

Ishodi učenja

 1. objasniti 3D Schrödingerovu jednadžbu
 2. objasniti kutnu količinu gibanja u kvantnoj mehanici i spin elektrona
 3. objasniti Maxwellove jednadžbe u dielektricima i vodičima
 4. Objasniti disperzione relacije
 5. Objasniti utjecaj električnog i magnetskog polja na energijske razine elektrona
 6. Objasniti vezanje atoma u molekulama i kristalima.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u 2 ciklusa od 7 i 6 tjedana

Seminari i radionice

Seminari

Laboratorij

--

Mentorski rad

--

Ostalo

Rasprave

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 70 % 0 % 70 %
Završni ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Rješenje Schrödingerove jednadžbe u tri dimenzije. Rješenje za sfernosimetrični potencijal, Kutna količina gibanja u kvantnoj mehanici. Spin elektrona
 2. Vremenski nezavisan račun smetnje, Kvantni procesi: emisija i apsorpcija zračenja. Izborna pravila
 3. "Maxwellove jednadžbe i elektromagnetski valovi u dielektricima i vodičima"
 4. Refleksija i lom elektromagnetskih valova. Disperzione relacije, Normalna i anomalna disperzija
 5. Refleksija i lom elektromagnetskih valova. Disperzione relacije, Normalna i anomalna disperzija
 6. Magnetska polarizacija i magnetski momenti
 7. Starkov efekt. Zeemanov efekt i Landauove razine
 8. Međuispit
 9. Kvantna mehanika i povezanost električnih i magnetskih polja
 10. Umjetni materijali
 11. Umjetni materijali
 12. Kvantni i plazmonički elektromagnetski sustavi
 13. Nove strukture za vođenje optičkog vala i optički senzori
 14. Nove strukture za zračenje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
Elective Courses (6. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
Elective Courses (6. semestar)

Literatura

D. Horvat (2011.), Fizika 2: titranje, valovi, elektromagnetizam, optika i uvod u modernu fiziku, Neodidakta
W. Douglas, K. Do-Hoon, Kwon (ur.) (2014.), Transformation Electromagnetics and Metamaterials, Springer
S. Zouhdi, A. Sihvola, A. Vinogradov (ur.) (2009.), Metamaterials and Plasmonics: Fundamentals, Modelling, Applications, Springer
N. Engheta, R. Ziolkowski (ur.) (2006.), Metamaterials, Physics and Engineering Explorations, Wiley and IEEE Press

Za studente

Izvedba

ID 223358
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan