Mobilne komunikacije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Obrađuju se osnovne značajke bežičnih sustava, s naglaskom na mobilne sustave. Proučavaju se pojave u komunikacijskom kanalu i metode suzbijanja utjecaja kanala na pouzdanost komunikacije. Dan je pregled ćelijskog planiranja i osnova MIMO tehnologije. Predstavljeni su najznačajniji mobilni sustavi s detaljnijim osvrtom na značajke pete generacije - 5G.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
(6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne značajke bežičnog kanala i tehnike ekvalizacije.
 2. Objasniti glavne karakteristike mobilnih sustava različitih generacija.
 3. Procijeniti ispravnost ćelijskog planiranja.
 4. Objasniti osnove MIMO tehnologije.
 5. Prepoznati glavne značajke 4G mreža.
 6. Prepoznati glavne značajke 5G mreža.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode uz pomoć power-point prezentacija uz objašnjenja na ploči. Predavanja su dostupna u elektroničkom obliku na mreži.

Auditorne vježbe

Rješavanje numeričkih primjera.

Samostalni zadaci

Tijekom semestra predviđeni su projekti iz područja kolegija. Rješavali bi se kompleksniji zadaci, najčešće uz korištenje programske podrške. Svaki projekt bi rješavala manja grupa studenata.

Laboratorij

Tijekom kolegija su predviđene laboratorijske vježbe. Na kraju svake vježbe provjera aktivnosti i razumjevanja iznesenog gradiva.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 65 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Općenito o komunikacijama, radiokomunikacije, osnovni pojmovi – dvosmjerni prijenos, višestruki pristup, frekvencija, snaga. Povijesni razvoj bežičnih komunikacija, usluge i generacije mobilnih sustava.
 2. Antenski sustavi, prigušenje elektromagnetskog vala u slobodnom prostoru, osjetljivost prijamnika, proračun veze.
 3. Mehanizmi širenja EM vala, refleksija i transmisija, raspršenje, ogib, model dvije zrake, uvod u feding, Dopplerov efekt, višestazno širenje.
 4. Filtarski model kanala, determinističke funkcije kanala, impulsni odziv kanala, koherencijski pojas, disperzija Dopplerova pomaka, koherencijsko vrijeme. Posebni slučajevi radijskog kanala. Uskopojasni i širokopojasni sustavi.
 5. Feding. Diverziti.
 6. Vjerojatnost pogreške bita u komunikacijskom kanalu. Propagacijski modeli.
 7. Tehnike ekvalizacije.
 8. Međuispit
 9. Osnove ćelijskog planiranja. Kapacitet ćelijskih mreža, prekapčanje veze
 10. Četvrta generacija mobilnih sustava (4G)
 11. MIMO model sustava; kapacitet sustava. MIMO - primjer realizacije u LTE sustavu
 12. Arhitektura 4G/5G mobilnih mreža, protokoli u RAN-u i jezgrenoj 5G mreži
 13. Kvaliteta usluge u 4G/5G mrežama, virtualizacija mrežnih funkcija u 5G mrežama
 14. Koncept logičke podjele mreže (network slicing), tehnologije u radijskom sučelju 5G mreža
 15. Završni ispit

Literatura

A. F. Molisch (2010.), Wireless Communications, Wiley-IEEE Press
Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Skold (2020.), 5G NR, Academic Press
T. S. Rappaport (2002.), Wireless Communicatios, Prentice Hall;
(.), E. Zentner: Antene i radiosustavi, Graphis 2001.,
(.), Svaka literatura koja u naslovu ima ključne riječi: Wireless Communications,
David Tse, Pramod Viswanath (2005.), Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press
Andrea Goldsmith, (2005.), Wireless Communications, Cambridge University Press
Robert Nađ (2023.), Osnove bežičnih komunikacija, Element

Za studente

Izvedba

ID 222449
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

91 izvrstan
77 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan