Mobilne komunikacije

Opis predmeta

Obrađuju se osnovne značajke bežičnih sustava, s naglaskom na mobilne sustave. Proučavaju se pojave u komunikacijskom kanalu i metode suzbijanja utjecaja kanala na pouzdanost komunikacije. Dan je pregled ćelijskog planiranja i osnova MIMO tehnologije. Predstavljeni su najznačajniji mobilni sustavi s detaljnijim osvrtom na značajke pete generacije - 5G.

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne značajke bežičnog kanala i tehnike ekvalizacije.
 2. Objasniti glavne karakteristike mobilnih sustava različitih generacija.
 3. Procijeniti ispravnost ćelijskog planiranja.
 4. Objasniti osnove MIMO tehnologije.
 5. Prepoznati glavne značajke 5G mreža.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode uz pomoć power-point prezentacija uz objašnjenja na ploči. Predavanja su dostupna u elektroničkom obliku na mreži.

Auditorne vježbe

Rješavanje numeričkih primjera.

Samostalni zadaci

Tijekom semestra predviđeni su projekti iz područja kolegija. Rješavali bi se kompleksniji zadaci, najčešće uz korištenje programske podrške. Svaki projekt bi rješavala manja grupa studenata.

Laboratorij

Tijekom kolegija su predviđene laboratorijske vježbe. Na kraju svake vježbe provjera aktivnosti i razumjevanja iznesenog gradiva.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 6 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 8 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 26 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G, komponente pristupne radijske i jezgrene mreže
 2. Tehnički parametri pokretne mreže, statistički opis radijskog kanala (feding, Dopplerov spektar, vremenske promjene kanala)
 3. Kakakterizacija radijskog kanala (uskopojasni i širokopojasni kanal, višestazno rasprostiranje), modeli kanala
 4. Vrste diverzitija i postupci primjene, odabir tehnike diverzitija i vjerojatnost pogreške, MRC (Maximal-Ratio Combining), svrha ispreplitanja. Načini implementacije
 5. Ujednačavanje kanala u vremenskom i frekvencijskom području. Modeliranje ujednačivača, linearni ujednačivači. Linearni transverzalni filtri, ZF (Zero-Forcing) metoda ujednačavanja, metoda ujednačavanja utemeljena na najmanjoj srednjoj kvadratnoj pogrešci
 6. DF (Decision Feedback) ujednačivači, MLSE (Maximum Likelihood Sequence Estimation). Viterbijev algoritam, Primjeri projektiranja ujednačivača u nekim sustavima (GSM, UMTS)
 7. Osnove ćelijskog planiranja
 8. Međuispit
 9. Kapacitet ćelijskih mreža, prekapčanje veze
 10. MIMO model sustava; kapacitet sustava
 11. MIMO - primjer realizacije u LTE sustavu
 12. Arhitektura 4G/5G mobilnih mreža, protokoli u RAN-u i jezgrenoj 5G mreži
 13. Kvaliteta usluge u 4G/5G mrežama, virtualizacija mrežnih funkcija u 5G mrežama
 14. Koncept logičke podjele mreže (network slicing), tehnologije u radijskom sučelju 5G mreža
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
(2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

A. F. Molisch (2010.), Wireless Communications, Wiley-IEEE Press
(.), E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold: 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology, Academic Press 2018.,
T. S. Rappaport (2002.), Wireless Communicatios, Prentice Hall;
(.), E. Zentner: Antene i radiosustavi, Graphis 2001.,
(.), Svaka literatura koja u naslovu ima ključne riječi: Wireless Communications,
David Tse, Pramod Viswanath (2005.), Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 222449
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan