Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Kai Chang (2005.), Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley-Interscience
(1997.), RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard
Geoff H. Bryant (1993.), Principles of Microwave Measurements, IET

Za studente

Izvedba

ID 154878
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik