Mikrovalna elektronika

Opis predmeta

Analiza pasivnih i aktivnih mikrovalnih komponenata i sklopova s pomoću raspršnih parametra.

Opće kompetencije

Razumijevanje prijenosnih struktura s raspodijeljenim parametrima i fenomena vezanih uz refleksiju EM valova. Sposobnost projektiranja osnovnih mikrovalnih pasivnih i aktivnih sklopova. Ovladavanje programskim paketima i mikrovalnim mjerenjima.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam prijenosne linije i raspodijeljenih parametara
 2. projektirati i analizirati mikrotrakastu prijenosnu liniju
 3. analizirati linearnu ili lineariziranu mikrovalnu mrežu
 4. objasniti načela rada pasivnih mikrovalnih sklopova
 5. objasniti načela rada mikrovalnog oscilatora s negativnim otporom
 6. projektirati jednostavno mikrovalno tranzistorsko pojačalo

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju tijekom 15 tjedana. U osmom se tjednu održava međuispit.

Provjere znanja

Jedan međuispit + završni ispit (pismeni i usmeni).

Auditorne vježbe

Teorijsko znanje s predavanja dodatno se objašnjava kroz numeričke primjere.

Laboratorijske vježbe

Teorijsko znanje s predavanja primjenjuje se na osnovna mikrovalna mjerenja u laboratoriju.

Konzultacije

Održavaju se prema potrebi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. prijenosne linije, raspodijeljeni parametri
 2. Smithov dijagram
 3. mikrotrakaste linije, diskontinuiteti
 4. mikrovalne mreže
 5. raspršni parametri, graf toka signala
 6. dvoprolazne i troprolazne mreže, cirkulatori, djelila snage
 7. četveroprolazne mreže, hibridi, usmjerni sprežnici
 8. međuispit
 9. titrajni krogovi, mikrovalni rezonatori
 10. mikrovalni poluvodički elementi (Schottkyjeva dioda, PIN dioda, varaktor, IMPATT dioda, Gunnov element)
 11. mikrovalni poluvodički elementi (bipolarni tranzistor, MESFET, HEMT)
 12. mikrovalni integrirani sklopovi
 13. mikrovalna tranzistorska pojačala, stabilnost
 14. mikrovalni oscilatori s negativnim otporom
 15. mikrovalni tranzistorski oscilatori

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Elektronika (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Literatura

Bartolić, J. (2011.), Mikrovalna elektronika, Graphis
Pozar, D.M. (2004.), Microwave Engineering, 3rd ed., J. Wiley
Collin, R.E. (2000.), Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86479
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
38 Predavanja
7 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
78 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan