Moderna fizika i primjene u elektrotehnici

Opis predmeta

3D Schrödingerova jednadžba. Kvantni procesi: emisija i apsorpcija zračenja. Maxwellove jednadžbe i elektromagnetski valovi u dielektricima i vodičima. Refleksija i lom elektromagnetskih valova. Normalna i anomalna disperzija. Umjetni materijali. Nove optički vodljive strukture i senzori. Kvantni i plazmonički elektromagnetski sustavi.

Ishodi učenja

 1. objasniti 3D Schrödingerovu jednadžbu
 2. objasniti kutnu količinu gibanja u kvantnoj mehanici i spin elektrona
 3. objasniti Maxwellove jednadžbe u dielektricima i vodičima
 4. Objasniti disperzione relacije
 5. Objasniti utjecaj električnog i magnetskog polja na energijske razine elektrona
 6. Objasniti vezanje atoma u molekulama i kristalima.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u 2 ciklusa od 7 i 6 tjedana

Seminari i radionice

Seminari

Laboratorij

--

Mentorski rad

--

Ostalo

Rasprave

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 70 % 0 % 70 %
Završni ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Rješenje Schrödingerove jednadžbe u tri dimenzije. Rješenje za sfernosimetrični potencijal, Kutna količina gibanja u kvantnoj mehanici. Spin elektrona
 2. Vremenski nezavisan račun smetnje, Kvantni procesi: emisija i apsorpcija zračenja. Izborna pravila
 3. "Maxwellove jednadžbe i elektromagnetski valovi u dielektricima i vodičima"
 4. Refleksija i lom elektromagnetskih valova. Disperzione relacije, Normalna i anomalna disperzija
 5. Refleksija i lom elektromagnetskih valova. Disperzione relacije, Normalna i anomalna disperzija
 6. Magnetska polarizacija i magnetski momenti
 7. Starkov efekt. Zeemanov efekt i Landauove razine
 8. Međuispit
 9. Kvantna mehanika i povezanost električnih i magnetskih polja
 10. Umjetni materijali
 11. Umjetni materijali
 12. Kvantni i plazmonički elektromagnetski sustavi
 13. Nove strukture za vođenje optičkog vala i optički senzori
 14. Nove strukture za zračenje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

D. Horvat (2011.), Fizika 2: titranje, valovi, elektromagnetizam, optika i uvod u modernu fiziku, Neodidakta
W. Douglas, K. Do-Hoon, Kwon (ur.) (2014.), Transformation Electromagnetics and Metamaterials, Springer
S. Zouhdi, A. Sihvola, A. Vinogradov (ur.) (2009.), Metamaterials and Plasmonics: Fundamentals, Modelling, Applications, Springer
N. Engheta, R. Ziolkowski (ur.) (2006.), Metamaterials, Physics and Engineering Explorations, Wiley and IEEE Press

Za studente

Izvedba

ID 183491
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan