Mehatronički sustavi

Opis predmeta

Načela mehatroničkog projektiranja. Komponente i sučelja mehatroničkog sustava. Razvojni sustavi, kreiranje aplikacijskog programa, simulacija i rad u realnom vremenu. Zahtjevi na mikroračunalni sustav upravljanja. Integracija inteligentnih senzora u mehatronički sustav. Kriteriji za izbor algoritama upravljanja. Primjena optimalnih, adaptivnih i robusnih algoritama upravljanja. Primjena inteligentnog upravljanja u mehatroničkim sustavima. Stupanj umjetne inteligencije. Mehatronika u procesu proizvodnje, transportnim sustavima, električnim vozilu.

Opće kompetencije

Razvijanje sustavnog načina razmišljanja u projektiranju mehatroničkog proizvoda. Sposobnost sinergističkog integriranja komponenta u svrhu postizanja visokog stupnja kvalitete i inteligencije mehatroničkog proizvoda.

Ishodi učenja

 1. objasniti razliku između klasičnog i mehatroničkog pristupa dizajnu proizvoda.
 2. primijeniti moderne računalne alate u dizajnu mehatroničkih sustava.
 3. objasniti V-postupak dizajna mehatroničkog sustava
 4. dizajnirati upravljački algoritam za dani mehatronički sustav
 5. analizirati utjecaj realne izvedbe upravljačkih algoritama u mehatroničkim sustavima.
 6. primijeniti moderne računalne alate u postupku brze izrade prototipa sustava upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u prvom ciklusu nastave (7 tjedana) s tjednim opterećenjem od 2 školska sata.

Provjere znanja

Provjere znanja sastoje se od: međuispita nakon prvog nastavnog ciklusa, te završnog ispita koji je u formi prezentacije rezultata projekta.

Seminari

Rad na projektnom zadatku obavlja se tijekom drugog nastavnog ciklusa u grupama 2-4 studenta.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 40 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 30 % 40 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pojmovi i karakteristike mehatroničkih sustava.Primjeri modernih mehatroničkih sustava.
 2. Pristupi dizajnu mehatroničkih sustava (top-down, bottom-up, V-pristup). Validacija i verifikacija dizajna.
 3. Dizajn mehaničkih komponenti mehatroničkih sustava. CAD alati.
 4. Postupci sinteze algoritama upravljanja u mehatroničkim sustavima.
 5. Analiza dinamičkog vladanja vozila. Longitudinalna dinamika vozila. Sustav upravljanja longitudinalnim gibanjem vozila.
 6. Lateralna dinamika vozila. Sustav upravljanja lateralnom dinamikom vozila.
 7. Izvedbeni aspekti upravljačkih algoritalma u mehatroničkim sustavima.
 8. Međuispit
 9. Rad na projektnom zadatku
 10. Rad na projektnom zadatku
 11. Rad na projektnom zadatku
 12. Rad na projektnom zadatku
 13. Rad na projektnom zadatku
 14. Rad na projektnom zadatku
 15. Završni ispit (prezentacija projekta)

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

S.E. Lishevski (1999.), Electromechanical systems, electric machines, and applied mechatronics, CRC Press
P.Vas (1999.), Artificial Intelligence-Based Electrical machines and drives, Oxford University Press
O. Kaynak, S. Tosunoglu, M. Ang (1999.), Recent advances in Mechatronics, Springer-Verlag
J. Johnson, P. Picton (1995.), Mechatronics: Designing Intelligent machines, concepts in artificial intelligence (Vol.1), Butterworth-Heinemann

Za studente

Izvedba

ID 34383
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan