Multivariate Data Analysis

Opis predmeta

Multivarijatna analiza podataka čini jedan od osnovnih stupova znanosti o podacima i poopćenje je univarijatnih i bivarijatnih statističkih metoda. Multivarijatne analiza namijenjena je simultanoj analizi i vizualizaciji složenih skupova podataka sa velikim brojem nezavisnih i/ili zavisnih varijabli koje su u različitim stupnjevima međusobne koreliranosti, a njihovi se raznovrsni učinci ne mogu interpretirati zasebno. Sadržaj premeta grupiran je u tri cjeline. Prva cjelina sadrži osnovne pojmove i temeljne tehnike koje prethode samoj multivarijatnoj analizi, druga cjelina je vezana za različite naprednije regresijske tehnike i njihovo razumijevanje (s osvrtom na visokodimenzionalne podatke), a treća za tehnike temeljene na matričnim dekompozicijama (rastav na svojstvene vrijednosti i rastav na singularne vrijednosti). Cilj ovog predmeta je dati studentima pregled multivarijatnih metoda, omogućiti razumijevanje teorijskih osnova, razumijevanje mogućnosti primjene tih metoda, njihovih pretpostavki i ograničenja.

Ishodi učenja

 1. Definirati glavne pojmove u multivarijantnoj analizi podataka
 2. Objasniti matematičke pozadine glavnih procedura u multivarijantnoj statistici
 3. Primijeniti linearnu višestruku regresijsku analizu
 4. Razlikovati analizu glavnih komponenti i faktorsku analizu
 5. Objasniti prikladnost različitih metoda multivarijantne statistike za različite probleme
 6. Objasniti rezultate multivarijantne analize podataka i objasniti njihovo praktično značenje

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Cilj multivarijatne statističke analize. Podaci, objekti, varijable i skale (Stevensova klasifikacija). Klasificiranje multivarijantnih tehnika, Sažimanje, opisivanje i grafički prikaz multivarijatnih podataka
 2. Manipuliranje podacima prije multivarijantne analize (izgubljeni podaci, outlier detekcija, transformacija podataka, standardizacija, normalnost, linearnost, homoscesivnost, homoegenost), Podaci koji su prikladni za multivarijatnu analizu: podaci, korelacija, varijantna kovarijanca, suma kvadrata i unakrsnih proizvoda matrica, ostatak, udaljenosti (statistička i Mehalanobis)
 3. Geometrija uzorka i slučajno uzorkovanje
 4. Primijenjena korelacijska i regresijska analiza, interpretacija i odnos prema analizi varijance (ANOVA)
 5. (en) Discriminant analysis
 6. (en) Logistic regression
 7. Analiza glavnih komponenata
 8. Međuispit
 9. (en) Exploratory factor analysis
 10. (en) Cluster analysis
 11. (en) Multidimensional scaling
 12. (en) Correspondence analysis
 13. (en) Survival analysis/Failure analysis
 14. Lasso metoda za visoko-dimenzionalne podatke (Lasso za linearne modele. generalizirani linearni modeli i Lasso. grupni Lasso)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Data Science (profil)
(2. semestar)

Literatura

(.), 1. Johnson, R. A., and D. W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th Edition, Prentice Hall (2002),
(.), 2. B.G. Tabachnick, L.S. Fidell, Using multivariate statistics, 6th Edition, Pearson (2018),
(.), 3. Hair J.F. et al. Multivariate Data Analysis, 7th Edition, Pearson (2014).,

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 222937
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan