Mathematical Analysis 2

Opis predmeta

Diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabli. Redovi brojeva i redovi potencija. Obične diferencijalne jednadžbe.

Ishodi učenja

 1. Objasniti i povezati osnovne pojmove i rezultate diferencijalnog računa funkcija više varijabli
 2. Primijeniti i interpretirati osnovne metode i vještine diferencijalnog računa funkcija više varijabli
 3. Demonstrirati i primijeniti osnovne vještine integralnog računa funkcija više varijabli
 4. Objasniti pojam kovergencije reda brojeva i funkcija te primijeniti osnovne kriterije za ispitivanje konvergencije
 5. Pokazati vještine rješavanja osnovnih tipova običnih diferencijalnih jednadžbi
 6. Kreirati i riješiti matematički model zasnovan na difrencijalnim jednadžbama koje opisuju primjer iz struke
 7. Pokazati sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja problema koristeći metode matematičke analize u inženjerskoj praksi
 8. Pokazati sposobnost za matematičko izražavanje i logičko razmišljanje

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju u dva ciklusa u trajanju od 6 sati tjedno.

Auditorne vježbe

Vježbe se održavaju svaki tjedan u trajanju od 1 sata.

Mješovito e-učenje

Nastavni materijali i domaće zadaće su dostupni na mrežnim stranicama kolegija.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 0 % 0 % 0 %
Prisutnost 50 % 0 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 50 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %
Napomena / komentar

Redovito pohađanje nastave i rješavanje domaćih zadaća uvjeti su za pristupanje polaganju ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Euklidski prostor R^n. Funkcije više varijabli, Krivulje u R^n. Tangenta na prostornu krivulju. Vektorske funkcije. Derivacije vektorskih funkcija
 2. Limes i neprekinutost. Parcijalne derivacije. Diferencijal. Gradijent. Tangencijalna ravnina, Derivacije viših redova. Schwartzov teorem
 3. Derivacije viših redova. Schwartzov teorem, Derivacija kompozicije funkcija i lančano pravilo, Integrali ovisni o parametru
 4. Usmjerene derivacije. Derivacija implicitnih funkcija. Teorem o implicitnoj funkciji, Drugi diferencijal i kvadratne forme, Taylorova formula
 5. Ekstremi. Lokalni ekstremi, Vezani ekstremi. Lagrangeovi multiplikatori, Metoda najmanjih kvadrata
 6. Dvostruki integrali. Zamjena varijabli. Polarne koordinate. Primjene
 7. Trostruki integrali. Zamjena varijabli. Cilindrične i sferne koordinate. Primjene
 8. Međuispit
 9. Redovi brojeva. Konvergencija redova. nužni uvjeti, Redovi s pozitivnim članovima. Kriteriji konvergencije. usporedbom. D'Alambertov. Cauchyjev i integralni kriterij, Redovi realnih brojeva. apsolutno. uvjetno i bezuvjetno konvergentni redovi
 10. Redovi potencija. područje konvergencije i polumjer konvergencije. prikaz funkcija, Taylorov i Maclaurinov red. Primjene Taylorovih redova, Konvergencija redova funkcija. Jednolika konvergencija. Diferenciranje i integriranje redova funkcija
 11. Pojam diferencijalne jednadžbe. Polje smjerova. ortogonalne i izogonalne trajektorije, Jednadžbe sa separiranim varijablama. Linerna diferencijalna jednadžba. Egzaktna diferencijalna jednadžba
 12. Homogene jednadžbe. Bernoullijeva i Riccatijeva jednadžba, Opće diferencijalne jednadžbe prvog reda. Singularna rješenja, Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Eulerova metoda. Taylorova metoda
 13. Diferencijalne jednadžbe viših redova. Snižavanje reda, Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda. Homogene i nehomogene jednadžbe, Primjeri. Harmonijsko gibanje. Primjene u fizici i elektrotehnici
 14. Homogene jednadžbe višeg reda, Nalaženje partikularnog rješenja, Rješavanje jednadžbi pomoću redova
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
(2. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
(2. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

(.), A. Aglić Aljinović i ostali: Matematika 2, Element, Zagreb, 2016.,
(.), P. Javor: Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 1999.,
(.), J. Stewart, Calculus Early Transcendentals, 9th Edition, Cengage Learning, 2020.,
(.), M. Pašić: Matematička analiza 2, Merkur ABD, 2004.,
(.), S. Lang: Calculus of Several Variables, Third Edition, Springer, 1987.,

Predavanja

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 209628
  Ljetni semestar
7 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
90 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
45 dovoljan