2. ciklus uključuje 6 tjedana: od 8. do 13. tjedna nastave

8. tjedan nastave (od 06.12. do 10.12.) [6h = pon.+sri.+pet.] Diferencijalni račun

 • 8.1 Derivacija implicitno i parametarski zadanih funkcija (oko 1.5h)
 • 8.2 Osnovni teoremi diferencijalnog računa (oko 1.5h)
 • 8.3 Taylorovi polinomi. Taylorova formula (oko 1.5h)
 • 8.4 L’Hospitalovo pravilo (oko 1.5h)

9. tjedan nastave (od 13.12. do 18.12.) [8h = pon.+sri.+pet.+sub.]Primjena diferencijalnog računa

 • 10.1 Monotonost i 10.2 Lokalni ekstremi (oko 2h)
 • 10.3 Globalni ekstremi i 10.4 Primjena ekstrema (oko 3h)
 • 10.5 Konveksnost, konkavnost i točke infleksije (oko 1h)
 • 10.6 Asimptote-ponavljanje i 10.7 Crtanje kvalitativnog grafa (oko 2h)

10. tjedan nastave (od 20.12. do 22.12.) [4h = pon.+sri.] (pet. se tjedan prije odradio)Integralni račun

 • 10.1 Primitivna funkcija i 10.2 Određeni integral (oko 1.5h)
 • 10.3 Osnovni teoremi (1.5h)
 • 10.4 Neodređeni integral (oko 1h)

11. tjedan nastave (od 03.01. do 05.01.) [4h = pon.+sri.] (pet. se tjedan poslije odrađuje) “Metode integriranja

 • 11.1 Metoda supstitucije (oko 1.5h)
 • 11.2 Parcijalna integracija (oko 1.5h)
 • 11.3 Integrali racionalnih funkcija (početak - oko 1h)

12. tjedan nastave (od 10.01. do 15.01.) [8h = pon.+sri.+pet.+sub.]Metode integriranja". "Nepravi integrali"

 • 11.3 Integrali racionalnih funkcija (nastavak - oko 1h)
 • 11.4 Integrali trigonometrijskih i hiperbolnih funkcija (oko 1h)
 • 11.5 integrali iracionalnih funkcija (oko 1h)
 • 12. Nepravi integrali (oko 3h)
 • 13.1.1 i 13.1.2 Površina ravninskog lika u pravokutnim i parametarskim koordinatama (oko 2h)

13. tjedan nastave (od 17.01. do 21.01.) [6h = pon.+sri.+pet.] “Primjena integralnog računa

 • 13.1.3 Površina ravninskog lika u polarnim koordinatama (oko 1h) 
 • 13.2 Volumen rotacijskog tijela (oko 2h)
 • Ponavljanje gradiva (oko 3h)