1. ciklus nastave uključuje prvih 7 tjedana nastave

1. tjedan (6h: pon-4.10.21., sri-6.10.21., pet-8.10.21.)  “Skupovi, mat. logika i realni brojevi”. “Kompleksni brojevi

 • Uvodni sat o predmetu (oko 1h);
 • 1.a)-1.3 Mat. logika (oko 1.5h) ;
 • 1.a)-1.4 Prirodni brojevi i matematička indukcija (oko 0.5h);
 • 1.b) Kompleksni brojevi (oko 3h).
 • [sve ostalo iz Poglavlja 1.a) i 1.b) studenti sami čitaju]

2. tjedan (6h: pon-11.10.21., sri-13.10.21., pet-15.10.21.)Funkcije i relacije”. “Uvod u kombinatoriku

 • 2.1 Funkcije (oko 2h);
 • 2.2 Relacije (oko 1.5h);
 • 2.3 Ekvipotentni skupovi i kardinalni (oko 1.5h);
 • 3.1 Produktno pravilo (1h).

3. tjedan 3 (6h: pon-18.10.21., sri-20.10.21., pet-22.10.21.) Uvod u kombinatoriku”. “Elementarne funkcije

 •  3.2 Varijacije i kombinacije bez ponavljanjem (oko 2h);
 • 3.3 Varijacije i kombinacije s ponavljanjem (oko 2h);
 • 3.4 FUI (oko 1h);
 • 4.1 Osnovna svojstva realnih funkcija realne varijable (oko 1h).

4. tjedan 4 (6h: pon-25.10.21., sri-27.10.21., pet-29.10.21.) Elementarne funkcije. Nizovi

 • 4.2 i 4.3 Sve elementarne fje (oko 1h);
 • 4.4 Trigonometrijske i arkus fje (oko 1h);
 • 4.5 Hiperbolicke i area fje (oko 1h);
 • 4.7 Transformacija grafova funkcija (oko 1.5h);
 • 5.1 5.2 i 5.3 Pojam niza, gomilište i konvergencija (oko 1.5h).

5. tjedan (6h: sri--3.11.21., pet--5.11.21., +sub--6.11.21.= nadoknada pet--19.11.21.) Nizovi. Limesi funkcija. Neprekinute funkcije

 • 5.1 5.2 i 5.3 (nastavak) Pojam niza, gomilište i konvergencija (oko 0.5h);
 • 5.4 i 5.5 Neodređeni oblici (oko 1.5h);
 • 5.6 i 5.7 Monotonost i Neki važni nizovi i njihovi limesi (oko 2h);
 • 6.1 i 6.2 Limesi i Neprekinute funkcije i limesi (oko 2h);

6. tjedan (6h: pon-8.11.21., sri-10.11.21., pet-12.11.21.)  "Limesi funkcija. Derivacija funkcije

 • 6.3.1 i 6.3.2 Beskonačni limesi i limesi u beskonačnosti (oko 1h);
 • 6.3.3 Asimptote (oko 1h);
 • 6.4 Računanje limesa (oko 2h) ;
 • 7.1 i 7.2 Motivacija derivacije fje (oko 2h).

7. tjedan (4h: pon-15.11.21., sri-17.11.21., [nema-pet-19.11.21.]) Derivacija funkcije

 • 7.3  Diferencijabilnost (oko 1h);
 • 7.4 i 7.5 Pravila deriviranja, složena i inverzna fja (oko 2h);
 • 7.6 Derivacije elementarnih fja (oko 1h).


Napomena: Pojam tangente i jednostavniji zadaci vezano uz nju su gradivo ovog prvog ciklusa. Međutim, gradivo od 7.7 "Matematičko modeliranje pomoću derivacija" i 7.8 “Tangenta i normala na krivulju” (sve zajedno oko 1h) se rade na prvim vježbama u idućem ciklusu, pa su kao takvi gradivo drugog ciklusa.