Matematička analiza 1

Opis predmeta

elementi analize, uvod u diskretnu matematiku i kombinatoriku, funkcije, limesi niza, limesi funkcije, diferencijalni račun funkcije jedne varijable, primjena diferencijalnog računa, integralni račun funkcije jedne varijable, primjena integralnog računa

Ishodi učenja

 1. definirati i objasniti osnovne pojmove diskretne matematike
 2. primijeniti osnovne metode prebrojavanja u kombinatorici
 3. objasniti i povezati osnovne pojmove i rezultate diferencijalnog računa
 4. pokazati i primijeniti metode i vještine diferencijalnog računa
 5. opisati i povezati osnovne pojmove i rezultate integralnog računa
 6. demonstrirati i primijeniti vještine integralnog računa
 7. pokazati sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja problema
 8. koristiti kritičko mišljenje
 9. pokazati sposobnost za matematičko izražavanje i logičko razmišljanje
 10. koristiti metode matematičke analize u inženjerstvu

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju u dva ciklusa u trajanju od 6 sati tjedno.

Auditorne vježbe

Vježbe se održavaju svaki tjedan u trajanju od 2 sata.

Mješovito e-učenje

Nastavni materijali su dostupni na mrežnim stranicama kolegija.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 47 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 47 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Cijeli i racionalni brojevi. Skup realnih brojeva, Uređaj u skupu realnih brojeva, apsolutna vrijednost, nejednakosti, infimum i supremum. Kompleksni brojevi, aritmetičke operacije, trigonometrijski prikaz kompleksnog broja, potencije i korijeni kompleksnog broja. Skupovi, podskupovi, algebra skupova, direktni produkt skupova. Cijeli brojevi. Matematička indukcija
 2. Realne funkcije, injekcija, surijekcija, bijekcija. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija, Bijekcije. Ekvipotentni skupovi. Kardinalni broj. prebrojivi i neprebrojivi skupovi, Binarne relacije. Relacija ekvivalencije. Kvocijentni skup
 3. Elementarne funkcije, svojstva i temeljne relacije, grafovi, Transformacije grafova, translacija, simetrija, rotacija, Parametarski zadane funkcije. Jednadžbe ravninskih krivulja u polarnom sustavu
 4. Nizovi. Podnizovi. Gomilišta. Limes. Konvergencija niza, Monotoni nizovi. Neki važni limesi
 5. Limes funkcije. Svojstva i operacije s limesima, Jednostrani limesi. Limesi neodređenih izraza, Neprekinutost funkcija. Svojstva funkcija na intervalu
 6. Derivacija funkcija. Geometrijska i fizikalna interpretacija. Pravila deriviranja, Derivacija kompozicije i inverzne funkcije. Derivacije viših redova, Derivacije elementarnih funkcija
 7. Tangenta i normala na graf funkcije. Derivacija implicitnih i parametarski zadanih funkcija, Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Lagrangeov teorem o srednjoj vrijednosti, Taylorov teorem. Taylorov polinom, L'Hospitalovo pravilo. Limes neodređenih izraza
 8. Međuispit
 9. Rast i pad funkcija, Konveksnost i konkavnost funkcije. Nalaženje ekstrema funkcije, nužni i dovoljni uvjeti
 10. Asimptote, Kvalitativni graf funkcije. Neodređeni integral. Metode integracije, zamjena varijabli, parcijalna integracija
 11. Integriranje racionalnih funkcija, Integriranje trigonometrijskih i hiperboličkih funkcija, Integriranje iracionalnih funkcija
 12. Primitivna funkcija, Površina ispod krivulje, Određeni integral, Newton-Leibnizova formula. Nepravi integrali
 13. Površina ravninskih skupova, Duljina luka krivulje, Volumen rotacijskih tijela, Površina skupova i duljina lukova u polarnim koordinatama, Površina rotacijskih tijela, Primjena integrala u fizici
 14. Permutacije, varijacije i kombinacije (bez ili s ponavljanjem), Binomni i multinomni teorem. Formula uključivanja i isključivanja, Dirichletov princip, Funkcije izvodnice. Operacije s funkcijama izvodnicama. Primjene u prebrajanjima
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(1. semestar)

Literatura

(.), P. Javor, Matematička analiza 1, Element, 1999.,
(.), A. Aglić Aljinović i ostali, Matematika 1, Element, 2015.,
(.), J. Stewart, Single Variable Calculus, 8th edition, Cengage Learning, Boston, USA, 2016.,
(.), M. Pašić, Matematička analiza 1, Merkur ABD, 2004.,
(.), B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, Danjar, Zagreb, 1995.,
(.), B.E. Blank, S.G. Krantz, Single Variable Calculus, John Wiley and Sons, 2011.,

Predavanja

Auditorne vježbe

Mario Tanfara
mag. phys.
Dr. sc.
Vedran Stipetić

Za studente

Izvedba

ID 183352
  Zimski semestar
8 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
90 Predavanja
0 Seminar
30 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
58 dobar
50 dovoljan