Mjerenje i analiza potrošnje energije

Opis predmeta

Obrađuju se teoretska i praktična znanja u području energetske učinkovitosti, energetskih mjerenja i analiza potrošnje energije, gospodarenja energijom i zaštite okoliša. Energetska učinkovitost u sustavima električne energije. Toplinski sustavi. Energetski sustavi u zgradarstvu. Mjerenja i analize energetske učinkovitosti. Tehnički i ekonomski proračuni. Praktična provedba progama energetske učinkovitosti.

Opće kompetencije

Studenti će steći sveobuhvatno razumijevanje mehanizama proizvodnje, prijenosa i korištenja energije i utjecaja na okoliš. Studenti će dobiti neophodna teoretska i praktična znanja iz gospodarenja energijom i energetskih mjerenja i analiza. To će im omogućiti provođenje energetskih mjerenja i analiza, te pronalaženje načina za poboljšanje učinkovitosti u korištenju energije u industriji i zgradarstvu i izradu i implementaciju programa gospodarenja energijom

Ishodi učenja

 1. objasniti i procijeniti proizvodnju i potrošnju energije u Svijetu i Hrvatskoj i ulogu energetske učinkovitosti
 2. upotrijebiti principe gospodarenja energijom u industriji i organizacije programa energetske učinkovitosti
 3. procijeniti ulogu i metodologiju energetskog pregleda
 4. analizirati potrošnju električne energije i troškove za električnu energiju
 5. razlikovati najvažnije energetske sustave u industriji (komprimirani zrak, kotlovi, pumpe, ventilatori)
 6. analizirati potrošnju energije i energetsku učinkovitost u zgradarstvu
 7. koristiti mjerne instrumente za mjerenje električnih veličina, temperature, svjetlosnih veličina, tlaka, izgaranja
 8. koristiti metode infracrvene termografije u energetici (infracrveni termometri i kamere)

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterecenje od 2 sata.

Provjere znanja

Provjera znanja se providi dva puta i to u osmom i petnaestom tjednu. Provjera znanja je pismena i sastoji se od pitanja s zaokruzuvanjem, pitanja s opisnim odgovorm i zadataka.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vjezbe se odrzavaju u ukupno 7 termina. U prvom ciklusu nastave odrzavaju se 4 laboratorijske vjezbe, a u drugom ciklusu 3 laboratorijske vjezbe. Prva laboratorijska vjezba traje 3 sata, a ostale po dva sata. Prva laboratorijska vjezba se sastooji od upoznavanja za mjerenjem i instrumentima . Sve ostale laboratorijske vjezbe sastoje se od jednog sata teorijske pripreme i racunanja zadataka i jednog sata prakticnog mjerenja.

Demonstracijske vježbe

Demonstracije korištenja mjernih instrumenata.

Konzultacije

Konzultacije prema potebama studenata.

Seminari

Seminarski rad o rezultatima mjerenja na laboratorijskim vježbama.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Pripreme za laboratorijske vježbe

Ostalo

Domaće zadaće sa zadacima.

Stručni posjeti

Posjet energetskom postrojenju tvornice ili velike zgrade

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 66 % 15 % 66 % 15 %
Domaće zadaće 60 % 8 % 0 % 0 %
Prisutnost 50 % 13 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Energetski izvori i onečišćenje, strateški pristup gospodarenju energijom i okolišem, koncept energetske učinkovitosti, osnovni principi gospodarenja energijom.
 2. Mjesto i uloga energetske učinkovitosti u energetskoj politici, ključni faktori za provedbu politike energetske učinkovitosti. Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost 2008.-2010. i Program energetske učinkovitosti RH 2008. - 2016. Prva laboratorijska vjezba (3 sata) - opcenito o mjerenju: mjerenje potrošnje energije, zadatak i definicija mjerenja, mjerne jedinice, mjerna sljedivost, mjerna nesigurnost, mjerenje temperture, mjerenje tlaka, mjerenje protoka, mjerenja električnih veličina.
 3. Uvodno o energetskoj učinkovitosti i programima gospodarenja energijom. Opcenito gospodarenje energijom u industriji i organizacija programa energetske učinkovitosti Druga laboratorijska vjezba (2 sata): Potrošnja električne energije (mjerenje električnih veličina).
 4. Gospodarenje energijom u industriji - gospodarenje elektricnom energijom I. Tarifni sustavi za električnu energiju, dijagram opterecenja, upravljanje električnom energijom. Treca laboratorijska vjezba (2 sata): Mjerenje sadržaja O2 i CO u ispušnim plinovima.
 5. Gospodarenje energijom u industriji - gospodarenje elektricnom energijom II: Elektromotorni pogoni, transformatori i kondenzatori, rasvjeta, faktor snage, kvaliteta električne energije. Cetvrta laboratorijska vjezba (2 sata): Mjerenje fizikalnih veličina (svjetlosnih veličina, buke, vlažnosti, vibracija, vlažnosti itd.).
 6. Energetski sustavi u industriji I: Kotlovska postrojenja, učinkoviti pogon kotlovnice, sustav dobave pare.
 7. Energetski sustavi u industriji II: povrat topline, komprimirani zrak, pumpe, ventilator i distribucija stlačenog zraka i tekućine odnosno pare. Peta laboratorijska vjezba (2 sata): Mjerenenje parametara kompresora (tlak idr.)
 8. Provjera znanja.
 9. Gospodarenje enegijom u zgradama, klimatizacija, ventilacija, HVAC sustavi. Sesta laboratorijska vjezba (2 sata): Primjena infracrvene termografije u zgradarstvu.
 10. Energetski sustavi u zgradarstvu, toplinksa izolacija, grijanje i regeneracija topline. Sedma laboratorijska vjezba (2 sata): Mjerenje temperature – kontakno i bezkontaktno.
 11. Upravljanje projektima, gospodarenje energijom, nabave energije, planiranje projekta gospodarenjem energije i strategija tvrtke.
 12. “Projekt energetske efikasnosti u Hrvatskoj“ i sustavno gospodarenje energijom u gradovima.
 13. Uloga i metodologija energetskog audita, instrumentacija i mjerenja, oprema za praćenje i mjerenje.
 14. Provedba energetskog audita, izvješćivanje o rezultatima audita, program intervencija. Mjere povećanja energetske učinkovitosti i primjeri primjene mjera energetske učinkovitosti.
 15. Provjera znanja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Zoran Morvaj; Dusan Gvozdenac; Zeljko Tomsic (2016.), Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji, Energetika marketing d.o.o.
Wayne C. Turner and Steve Doty (2009.), Energy Management Handbook, 7th edition, Fairmont Press
Barney L. Capehart; Wayne C. Turner; William J. Kennedy (2008.), Guide to Energy Management, Sixth Edition, Fairmont Press
Albert Thumann; William J. Younger, Terry Niehus (2009.), Handbook of Energy Audits, Eighth Edition, CRC Press
Zoran K. Morvay; Dusan D. Gvozdenac (2008.), Applied Industrial Energy and Environmental Management, John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom

Za studente

Izvedba

ID 34333
  Ljetni semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan