Multivarijatna analiza podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Multivarijatna analiza podataka čini jedan od osnovnih stupova znanosti o podacima i poopćenje je univarijatnih i bivarijatnih statističkih metoda. Multivarijatne analiza namijenjena je simultanoj analizi i vizualizaciji složenih skupova podataka sa velikim brojem nezavisnih i/ili zavisnih varijabli koje su u različitim stupnjevima međusobne koreliranosti, a njihovi se raznovrsni učinci ne mogu interpretirati zasebno. Sadržaj premeta grupiran je u tri cjeline. Prva cjelina sadrži osnovne pojmove i temeljne tehnike koje prethode samoj multivarijatnoj analizi, druga cjelina je vezana za različite naprednije regresijske tehnike i njihovo razumijevanje (s osvrtom na visokodimenzionalne podatke), a treća za tehnike temeljene na matričnim dekompozicijama (rastav na svojstvene vrijednosti i rastav na singularne vrijednosti). Cilj ovog predmeta je dati studentima pregled multivarijatnih metoda, omogućiti razumijevanje teorijskih osnova, razumijevanje mogućnosti primjene tih metoda, njihovih pretpostavki i ograničenja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati glavne pojmove u multivarijantnoj analizi podataka
 2. Objasniti matematičke pozadine glavnih procedura u multivarijantnoj statistici
 3. Primijeniti linearnu višestruku regresijsku analizu
 4. Razlikovati analizu glavnih komponenti i faktorsku analizu
 5. Objasniti prikladnost različitih metoda multivarijantne statistike za različite probleme
 6. Objasniti rezultate multivarijantne analize podataka i objasniti njihovo praktično značenje

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju kroz 13 tjedana u dva termina od dva školska sata tjedno.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe se sastoje od rješavanja praktičnih primjera i zadataka, a integrirane su u termine predavanja.

Laboratorij

Programski zadatci koje studenti rješavaju samostalno te demonstriraju nastavniku odnosno asistentu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %
Napomena / komentar

Prag na kontinuiranoj nastavi je 50% od ukupnog zbroja bodova međuispita i završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodni koncepti, pojam statističke udaljenosti, geometrija uzorka i slučajno uzorkovanje
 2. Slučajni vektori i matrice, rastav matrica, svojstvene vrijednosti
 3. Multivarijatna normalna distribucija
 4. Statističko zaključivanje o vektorima sredina
 5. Analiza glavnih komponenti
 6. Eksploratorna faktorska analiza
 7. Multivarijatna linearna regresija i kanoničku korelacijsku analizu
 8. Međuispit
 9. Diskriminantna analiza
 10. Metode grupiranja i udaljenosti
 11. Analiza korespondencije
 12. Analiza doživljenja
 13. Analiza vremenskih nizova
 14. Lasso metoda za visokodimenzionalne podatke
 15. Završni ispit

Literatura

Richard A. Johnson, Dean W. Wichern (2008.), Applied Multivariate Statistical Analysis, Pearson
Barbara G. Tabachnick, Linda S. Fidell (2013.), Using Multivariate Statistics, Pearson
Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson (2010.), Multivariate Data Analysis, Pearson

Za studente

Izvedba

ID 222481
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan