Laboratorij i vještine - matematika na računalu

Opis predmeta

U sklopu predmeta Laboratorij i vještine koncentrirano se, periodički, izvodi laboratorijska nastava iz matematike, a stječu se i vještine poput usvajanja novih programskih jezika ili alate, te drugih praktičnih znanja. Ovaj predmet sadržavat će laboratorijske vježbe iz predmeta: Osnove elektrotehnike (1 ECTS) Digitalna logika (1 ECTS) Također, u ovom predmetu sadržane su sljedeće vještine: Mathematica ili neki drugi javno dostupan besplatan software za simpbolički račun (1 ECTS), Programiranje u jeziku C (1 ECTS).

Opće kompetencije

Osnovne vještine na računalu za savladavanje računskih problema iz klasične matematike sa prve godine studija.

Ishodi učenja

 1. prikazati na računalu kako se računaju determinante višeg reda
 2. prikazati na računalu matrični račun
 3. prikazati na računalu rješavanje linearnih sustava višeg reda
 4. napisati program za rješavanje nekog problema iz linearne algebre
 5. prikazati na računalu osnove diferencijalnog računa
 6. prikazati na računalu osnove integralnog računa

Oblici nastave

Provjere znanja

Na računalu i pismeno.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se odvijaju u tjednima rezerviranim za laboratorijske vježbe i vještine

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 100 % 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Upoznavanje sa osnovnim naredbama Mathematice
 2. Matrice na računalu pomoću Mathematice
 3. Računanje determinatne višeg reda na računalu pomoću Mathematice
 4. Rješavanje linearnih sustava na računalu pomoću Mathematice
 5. Rješavanje linearnih sustava na računalu pomoću Mathematice
 6. Vektorski račun na računalu pomoću Mathematice
 7. Vektorski račun na računalu pomoću Mathematice
 8. Crtanje i vizualna analiza grafa funkcija jedne varijable
 9. Crtanje i vizualna analiza grafa funkcija jedne varijable
 10. Računanje derivacije funkcija jedne varijable pomoću Mathematice
 11. Računanje derivacije funkcija jedne varijable pomoću Mathematice
 12. Računanje derivacija višeg reda pomoću Mathematice
 13. Računanje derivacija višeg reda pomoću Mathematice
 14. Računanje ekstrema funkcija jedne varijable na računalu pomoću Mathematice
 15. Računanje ekstrema funkcija jedne varijable na računalu pomoću Mathematice

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Literatura

M. Pašić (2004.), Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike, Skriptarnica FER
F. E. Szabo (2002.), Linear Algebra. An Introduction Using Mathematica, Academic Press
K. R. Coombes, R. L. Lipsman, J. M. Rosenberg (1998.), Multivariable Calculus and Mathematica. With Applications to Geometry and Physics, Springer

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 91611
  Zimski semestar
1 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
0 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

0 dovoljan