Laboratorij i vještine - Matlab

Opis predmeta

Svrha je ovoga predmeta ososobljavanje studenata za rad s programskim sustavom MATLAB, što uljučuje upoznavanje s tehničkim okruženjem i s praktičnim vježbama programiranja u MATLAB-u. Obrađuju se sljedeće teme: vektorska i matrična analiza podataka, grafička vizualizacija, modeliranje podataka te programiranje u MATLAB-u u kontekstu ilustrativnih, ralističnih primjera.

Opće kompetencije

Studenti će steći sposobnost rada s MATLAB 7.X korisničkim sučeljem, MATLAB varijablama, interaktivnim procesiranjem podataka, prikazom i vizualizacijom rezultata, kreiranjem i ispravljanjem M-datoteka i izvedbom grafičkog korisničkog sučelja.

Ishodi učenja

 1. nabrojati osnovne naredbe Matlaba
 2. opisati način rješavanja problema pomoću Matlaba
 3. objasniti način opisa dinamičkih sustava u Matlabu
 4. primijeniti Matlab za simuliranje dinamičkih sustava
 5. analizirati dobivene rezultate
 6. prikazati rezultate primjenom grafičkih alata Matlaba
 7. kombinirati različite alate Matalaba i Simulinka u određivanju ponašanja dinamičkog sustava
 8. procijeniti ispravnost dobivenih rezultata

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja 8 sati

Provjere znanja

Test laboratorijskih vježbi Završni ispit

Laboratorijske vježbe

Dva sata vježbi tjedno

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 33.33 % 0 % 33.33 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 66.67 %
Ispit: Pismeni 0 % 66.67 %
Napomena / komentar

Na ovom predmetu nema međuispita.

Tjedni plan nastave

 1. Predavanje 1. Pregled programskog paketa Matlab. Osnovne operacije u Matlabu. Primjena M funkcija. Grafički prikaz rezultata u 2D i 3D prostoru. Primjena Symbolic Toolboxa.
 2. Predavanje 2. Primjena Simulinka u simuliranju dinamičkih tehničkih sustava.
 3. Priprema za LV1. Osnovne operacije programskog sustava Matlab.
 4. Rad na LV1 Osnovne operacije programskog sustava Matlab.
 5. Završetak LV1 i analiza rezultata.
 6. Priprema za LV2. Definiranje M skripti i M funkcija.
 7. Rad na LV2 primjena M skripti i M funkcija
 8. Završetak LV2 i analiza rezultata.
 9. Priprema za LV3 Priprema za rješavanje problema primjenom simboličkih izraza
 10. Rad na LV3. Rješavanje problema primjenom Symbolic Toolboxa.
 11. Završetak LV3 i analiza rezultata.
 12. Priprema za LV4. Modeliranje RLC kruga primjenom Matlab/Simulinka.
 13. Rad na LV4. Simuliranje RLC kruga primjenom Matlab/Simulinka.
 14. Završetak LV4 i analiza rezultata.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(2. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

Ž. Ban, J. Matuško, I. Petrović (2010.), Primjena programskog sustava Matlab za rješavanje tehničkih problema, Graphis, Zagreb
(.), MATLAB 7.x Documentation The Mathworks The Mathworks 2005,

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 104307
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

50 dovoljan