Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Studenti će steći praktična iskustva u implementaciji različitih videokomunikacijskih tehnologija i usvojiti praktična znanja o pojavama vezanim uz prijenos elektromagnetskog vala mikrovalnim i optičkim komunikacijskim sustavima. Studenti će dobiti uvid u postupke obrade videosignala s primjenama u komunikacijskim sustavima. Razumjet će ograničenja uzrokovana pojedinim komponentama optičkih komunikacijskih sustava (svjetlovodi, laserski izvori, fotodetektori, optička pojačala). Razumjet će prijenosne strukture s raspodijeljenim parametrima i fenomene vezane uz refleksiju elektromagnetskih valova. Predmet će uključivati laboratorijske vježbe putem kojih će studenti kroz samostalan rad steći praktična iskustava o konceptima koji se predaju u predmetima Videokomunikacijske tehnologije, Optički komunikacijski sustavi i Mikrovalna elektronika.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Stjecanje praktičnih znanja o postupcima obrade videosignala za primjene u komunikacijskim sustavima. Razvijanje sposobnosti za odabir i implementaciju pogodnog algoritma za obradu videosignala radi ispunjavanja specifičnih zahtjeva u određenom komunikacijskom sustavu. Razumijevanje pojava i ograničenja vezanih uz prijenos informacije optičkim signalom i uporabom elektro-optičke transformacije. Praktična znanja o pasivnim i aktivnim mikrovalnim sklopovima, o mikrovalnim CAD alatima i ispitnoj opremi. Osposobljenost za planiranje, projektiranje, implementaciju, analizu, održavanje i modifikaciju optičkih i videokomunikacijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. objasniti postupke obrade videosignala s primjenama u komunikacijskim sustavima.
 2. kombinirati osnovne postupke za kompresiju slike i videosignala i kreirati koder
 3. odabrati parametre komunikacijskog sustava radi omogućavanja robustnog i spektralno djelotvornog prijenosa videosignala
 4. identificirati karakteristike lasera, svjetovoda, optičkog pojačala i fotodetektora
 5. analizirati karakteristike optičke veze
 6. odabrati parametre optičkog komunikacijskog sustava radi omogućavanja djelotvornog prijenosa informacija
 7. objasniti načela rada mikrovalnih mjernih instrumenata (mjerilo snage, mjerilo frekvencije, analizator spektra, analizator mreža)
 8. primijeniti mikrovalme mjerne instrumente za mjerenje parametara mikrovalnih sklopova

Oblici nastave

Predavanja

--

Provjere znanja

--

Laboratorijske vježbe

--

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 100 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Značajke videosignala. Komponentni i kompozitni videosignali.
 2. Analogno-digitalna pretvorba videosignala. Formati uzorkovanja videosignala.
 3. Statistička i frekvencijska svojstva slike. MPEG-2 i H.264/AVC kodiranje videosignala.
 4. Kompresija slike primjenom diskretne wavelet transformacije (DWT).
 5. Simulacijski model za evaluaciju parametara sustava za zemaljsku radiodifuziju digitalnog videosignala (DVB-T).
 6. Mjerenje karakteristika lasera i fotodetektora.
 7. Mjerenja karakteristika svjetlovoda. Mjerenje karakteristike optičke veze pomoću optičkog reflektometra u vremenskoj domeni (OTDR). Povezivanje svjetlovoda varenim spojem.
 8. Karakteristike optičkog svjetlovodnog pojačala (EDFA).
 9. Optički komunikacijski sustavi zasnovani na valnom mutipleksu.
 10. Mjerenje impedancije hibridnim T-sklopom.
 11. Gunnov oscilator, refleksijsko pojačalo.
 12. Sinkronizacija mikrovalnog oscilatora.
 13. Mjerenje raspršnih parametara mikrovalnog tranzistora.
 14. Mjerenje parametra mikrotrakaste linije.
 15. Projektiranje optičkih komunikacijskih sustava. Projektiranje videokomunikacijskih sustava.

Literatura

S. Grgić, T. Kos, M. Grgić (2002.), Digitalna televizija - upute za laboratorijske vježbe, FER
S. Grgić, M. Grgić (2002.), Televizija - upute za laboratorijske vježbe, FER
B. Kviz, G. Stojkovski, S. Zentner Pilinsky, Z. Šipuš, B. Markoja (2003.), Optički komunikacijski sustavi - Upute za laboratorijske vježbe, FER
D.Derickson (1998.), Fiber Optic Test and Measurement, Prentice-Hall

Za studente

Izvedba

ID 35242
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
78 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan