Lokalne mreže

Opis predmeta

Definicija lokalne mreže. Protokolna arhitektura i topologije lokalnih mreža. Višestruki pristup mediju u lokalnim mrežama. Upravljanje višestrukim pristupom mediju. Standardi fizičkog sloja lokalnih mreža. Mrežni uređaji u lokalnim mrežama. Međusobno povezivanje lokalnih mreža. Virtualni LAN-ovi. Bežične lokalne mreže. Programski upravljane mreže. Upravljanje lokalnim mrežama. Performanse lokalnih mreža. Povezivanje lokalnih mreža s privatnim i javnim mrežama.

Opće kompetencije

Studenti će biti osposobljeni za oblikovanje i administriranje lokalnih mreža.

Ishodi učenja

 1. imenovati osnovne pojmove loklanih mreža
 2. procijeniti bitne parametre lokalnih mreža
 3. riješiti problem vezan uz lokalne mreže
 4. analizirati problem
 5. povezati postojeće ideje i dati novo rješenje
 6. usporediti kvalitetu rješenja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus uključuje sedam tjedana nastave i završava s međuispitom, dok drugi ciklus uključuje šest tjedana nastave i završava završnim ispitom.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijski rad studenta odvija se kroz tri ciklusa koja obuhvaćaju tri cjeline predmeta (Linux OS, Softver Packet Tracer i Programsko upravlajnje mrežom (SDN)). Laboratorijski ciklus završava ispitom iz laboratorija.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovno o predmetu; Uvod u lokalne mreže
 2. Uvod u lok. mreže (nast.), Osnove Etherneta
 3. Osnove Etherneta (nast.)
 4. Ethernet: 100-BASE, G-BASE, 10GbE
 5. Povezivanje LAN-ova
 6. Komutatori u LAN-ovima
 7. Komutatori u LAN-ovima (nast.)
 8. Provjere znanja
 9. Provjere znanja
 10. VLAN-ovi; Bežične lokalne mreže
 11. Bežične lokalne mreže (nast.)
 12. Programsko upravljanje mrežom
 13. Upravljanje mrežom (SNMP)
 14. Performanse LAN-ova
 15. Provjera znanja

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Rich Seifert; Jim Edwards (2008.), The All-New Switch Book, Wiley
Gilbert Held (2003.), Ethernet Networks, John Wiley & Sons
Charles E. Spurgeon (2000.), Ethernet: The Definitive Guide, O Reilly

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34332
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
40 dovoljan