Laboratorij iz obrade informacija 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Ovisno o izboru teorijskih predmeta studenti će steći praktična znanja iz dva od četiri područja: formalne metode u oblikovanju sustava, obrada signala u komunikacijama, teorija estimacije, višemedijske komunikacije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Formalne metode u oblikovanju sustava: Poznavanje teoretskih osnovica formalnih metoda oblikovanja s praktičnim postupcima. Poznavanje alata za primjenu formalnih metoda u oblikovanju sustava. Obrada signala u komunikacijama: Vještine programiranja u Matlab programskom okruženju. Sposobnost analize, modeliranja i simuliranja sustava za prijenos informacija. Praktična znanja o nižim slojevima komunikacijskih sustava. Teorija estimacije: Praktična znanja za provođenje identifikacijskih eksperimenata na linearnim sustavima, odabir optimalne strukture modela i za estimaciju parametara modela primjenom skupa alata Matlab System Identification Toolbox. Višemedijske komunikacije: Kodni formati, sinkronizacija sadržaja, kvaliteta prikaza, višekorisničke višemedijske aplikacije, kvaliteta usluge u Internetu.

Ishodi učenja

 1. povezati teoretske osnovice formalnih metoda oblikovanja s praktičnim postupcima
 2. analizirati i klasificirati rezultate dobivene primjenom alata za formalnu verifikaciju sustava
 3. razviti dijelove komunikacijskih sustava kao što su fitri, Hilbertovi transformatori, množila, decimatori i interpolatori, modulatori i demodulatori, sintezatori frekvencije
 4. razviti ponašajni model programski definiranog prijemnika u Matlab okruženju
 5. primijeniti neparametarske i parametarske metode estimacije matematičkog modela sustava
 6. primijeniti estimatore stanja stohastičkih sustava s Gaussom raspodjelom
 7. opisati prijenos govora protokolom IP, mrežnim i aplikacijskim protokolima
 8. kreirati VoIP sjednice prema zadanim scenarijima

Oblici nastave

Predavanja

-

Provjere znanja

-

Laboratorijske vježbe

-

Demonstracijske vježbe

-

Konzultacije

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 50 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod.
 2. Formalne metode u oblikovanju sustava: Formalna verifikacija digitalnih sklopova (npr. arbitar višestrukih i paralelnih zahtjeva za resursom).
 3. Formalne metode u oblikovanju sustava: Formalna verifikacija kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava.
 4. Formalne metode u oblikovanju sustava: Formalna verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim sustavima.
 5. Obrada signala u komunikacijama: Analiza vremenski kontinuiranih signala pomoću diskretne Fourierove transformacije. Dizajn filtara s realnim i kompleksnim koeficijentima. Dizajn Hilbertovih transformatora. Dobivanje kompleksne ovojnice amplitudno, fazno i frekvencijski moduliranih signala.
 6. Obrada signala u komunikacijama: Modeliranje analognih prijenosnih sustava u Matlab programskom okruženju. Modeliranje programski definiranih prijemnika u Matlab programskom okruženju.
 7. Obrada signala u komunikacijama: Digitalni komunikacijski sustavi. Prijenos pulseva u osnovnom frekvencijskom području. Mjerenje svojstava prijenosnih sustava.
 8. Međuispit.
 9. Teorija estimacije: Neparametarski postupci identifikacije.
 10. Teorija estimacije: Parametarski postupci identifikacije.
 11. Teorija estimacije: Estimacija položaja satelita u planarnoj orbiti oko Zemlje.
 12. Višemedijske komunikacije: Analiza prometa VOIP sjednice.
 13. Višemedijske komunikacije: Proučavanje ponašanja korisnika u umreženim virtualnim okruženjima I.
 14. Višemedijske komunikacije: Proučavanje ponašanja korisnika u umreženim virtualnim okruženjima II.
 15. Završni ispit.

Literatura

Michael Huth, Mark Ryan (2004.), Logic in Computer Science, Cambridge University Press
Goran Molnar, Mladen Vučić (2009.), Obrada signala u komunikacijama - laboratorij profila, FER
Zoran Vukić, Ivan Petrović, Mario Vašak (2008.), Estimation Theory - Instructions for laboratory work, FER
Maja Matijašević, Željka Car (2011.), Lecture notes and recommended literature for the courses, FER
(2005.), MATLAB User Manual, The MathWorks Inc

Za studente

Izvedba

ID 35237
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan