Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Svrha predmeta je studentima dati praktična znanja vezana uz analizu i projektiranje elektroničke instrumentacije, te analizu, modeliranje i simuliranje sustava za prijenos informacija korištenjem Matlab programske okoline. U okviru predmeta studenti se bave izvedbom sustava temeljnih na konceptima i razvojnim alatima koji se uče na predmetima Elektronička instrumentacija i Obrada signala u komunikacijama, te stječu iskustvo kroz individualni praktični rad.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Sposobnost projektiranja i razvoja sustava elektroničke instrumentacije, kao i njihovo testiranje, evaluaciju odnosno dokumentiranje. Vještine programiranja unutar Matlab programske okoline, odnosno Simulink paketa. Sposobnost analize, modeliranja i simuliranja sustava za prijenos informacija. Praktična znanja o nižim slojevima komunikacijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. analizirati utjecaje nesavršenosti analognih komponenata i šuma na ukupnu točnost mjernog lanca
 2. razviti elektronički mjerni sustav za mjerenje vrlo malih istosmjernih napona
 3. razviti elektronički mjerni sustav za mjerenje vrlo malih izmjeničnih napona
 4. kombinirati metode za izvlačenje signala iz šuma
 5. analizirati efekte do kojih dolazi zbog neidealnih parametara analognih podsustava u komunikacijskim sustavima
 6. razviti dijelove komunikacijskih sustava kao što su fitri, Hilbertovi transformatori, množila, decimatori, interpolatori, modulatori i demodulatori, sintezatori frekvencije
 7. razviti ponašajni model programski definiranog prijemnika u Matlab okruženju
 8. integrirati implementabilne modele programski izvedenog prijemnika na platformama koje sadrže DSP procesore ili namjensko digitalno sklopovlje (ASIC)

Oblici nastave

Predavanja

-

Provjere znanja

-

Laboratorijske vježbe

-

Demonstracijske vježbe

-

Konzultacije

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 50 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod.
 2. Programski paket LabVIEW, mjerenje malih istosmjernih napona.
 3. Izvori referentnog napona.
 4. Pojačala s automatskim namještanjem nule, chopper pojačala.
 5. Programibilna pojačala.
 6. Wienov oscilator, mjerenje efektivne vrijednosti izmjeničnog napona.
 7. Sinkroni demodulator, elektroindukcijska metoda mjerenja protoka.
 8. Međuispit.
 9. Analiza vremenki kontinuiranih signala pomoću diskretne Fourierove transformacije. Dizajn filtara s realnim i kompleksnim koeficijentima. Dizajn Hilbertovih transformatora.
 10. Modulacija amplitude. Dobivanje kompleksne ovojnice amplitudno moduliranih signala.
 11. Modulacija kuta. Dobivanje kompleksne ovojnice fazno i frekvencijski moduliranih signala.
 12. Modeliranje analognih prijenosnih sustava u Matlab programskom okruženju.
 13. Modeliranje programski definiranih prijemnika u Matlab programskom okruženju.
 14. Digitalni komunikacijski sustavi. Prijenos pulseva u osnovnom frekvencijskom području. Mjerenje svojstava prijenosnih sustava.
 15. Završni ispit.

Literatura

Tihomir Marjanović, Vedran Bilas (2010.), Elektronička instrumentacija - laboratorij profila, FER
Stanley Wolf, Richard F. M. Smith (2003.), Electronic Instrumentation Laboratories (Student Reference Manual), Prentice Hall
Goran Molnar, Mladen Vučić (2009.), Obrada signala u komunikacijama - laboratorij profila, FER
Sanjit K. Mitra (2005.), Digital Signal Processing - A Computer Based Approach, McGraw-Hill

Za studente

Izvedba

ID 35233
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan