Laboratorij elektroenergetike 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Kolegij upoznaje studente s laboratorijskim ispitivanjima u okviru tehnike visokog napona. Proizvodnja i mjerenje visokih izmjeničnih napona. Izmjenična korona. Ispitivanje i mjerenje raspodjela potencijala na izolatorskim lancima. Proboj krutih i tekućih dielektrika. Mjerenje karakteristika krutih i tekućih dielektrika. Proizvodnja i mjerenje visokog istosmjernog napona. Proboj u električnom polju. Iskrište šiljak-ploča. Proizvodnja i mjerenje udarnog napon. 50%-preskočni napon. MO odvodnici prenapona. Ispitivanje izolacionih zaštitnih sredstava. Kolegij također služi i za upoznavanje studenata sa zbivanjima na dereguliranom tržištu električne energije. Studenti rade na simulatoru MASI koji oponaša trgovanje na burzi. Analiziraju se utjecaji vlastitih odluka kao i tehničkih karakteristika sustava na ostvareni profit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Studenti će biti sposobni sudjelovati u deregulaciji prividnog tržišta električne energije (nalog, tržišna pravila, određivanje cijene obračunske jedinice). Studenti će usvojiti informacije o problemima visokonaponskih ispitivanja. Također će steći praktična iskustva s proizvodnjom, mjerenjem i ispitivanjem visokog napona.

Ishodi učenja

 1. opisati važnost visokonaponskih ispitivanja
 2. objasniti svrhe pojedinih vrsta visokonaponskih ispitivanja
 3. povezati rezultate ispitivanja s dosadašnjim saznanjima
 4. objasniti funkcioniranje trgovanja električnom energijom na burzi.
 5. pripremiti tržišne ponude s obzirom na raspoložive resurse
 6. procijeniti gubitak društvenog dobra uslijed zagušenja u mreži
 7. identificirati i procijeniti ulazne podatke potrebne za proračun zagrijavanja električne opreme
 8. analizirati i izračunati zagrijavanje energetskih kabela

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su priprema za laboratorijske pokuse.

Provjere znanja

Različiti načini provjere znanja: međuispit, izvješće sa vježbi, seminar.

Laboratorijske vježbe

Pokusi u VN laboratoriju, proračuni i simulacije na računalima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 13 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 11 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 25 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 3 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 12 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 1 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Napomena / komentar

Tijekom semestra se provodi kontinuirana provjera znanja te nema završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Upoznavanje sa nastavnicima i organizacijom predmeta. Priprema za pokuse u slijedećem tjednu.
 2. Proizvodnja i mjerenje visokih izmjeničnih napona. Izmjenična korona.
 3. Ispitivanje i mjerenje raspodjela potencijala na izolatorskim lancima.
 4. Proboj krutih i tekućih dielektrika. Mjerenje karakteristika krutih i tekućih dielektrika.
 5. Proizvodnja i mjerenje visokog istosmjernog napona. Proboj u električnom polju. Iskrište šiljak-ploča.
 6. Proizvodnja i mjerenje udarnog napon. 50%-preskočni napon. MO odvodnici prenapona.
 7. Ispitivanje izolacionih zaštitnih sredstava.
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Osnovni mehanizmi prijelaza topline i numerički postupci za rješavanje jednadžbi vođenja topline
 11. Problematika zagrijavanja energetskog kabela položenog u zemlju i primjer proračuna metodom konačnih elemenata
 12. Uvodno predavanja iz dijela predmeta koji se odnosi na tržište električne energije.
 13. Uvodne laboratorijske vježbe na simulatoru MASI. Upoznavanje sa sofverom.
 14. Laboratorijske vježbe na simulatoru MASI koje uključuju elektrane s različitim marginalnim troškovima kao i bilateralne ugovore.
 15. Završne laboratorijske vježbe na simulatoru MASI koje se ocjenjuju. Provjera znanja na vježbama.

Literatura

E. Kuffel, W. S. Zaengl, J. Kuffel (2000.), High Voltage Engineering: Fundamentals, Newnes
M. S. Naidu, V. Kamaraju (2009.), High Voltage Engineering, Tata McGraw-Hill
Daniel S. Kirschen, Goran Štrbac (2004.), Power System Economics, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 35231
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan