Kreativni laboratorij

Opis predmeta

Zajedničkim sudjelovanjem u kritičkoj analizi i kreativnoj sintezi sa studentima s drugih sastavnica, studenti koji upišu ovaj kolegij steći će iskustvo suočavanja s različitim svjetonazorima i metodama, što je važno za savladavanje zahtjevnih projektnih zadataka koji uključuju visoku razinu kreativnosti. Modeli razvoja participacije u kolegiju vježba su za primjenu u kreativnoj profesionalnoj praksi. Voditelji kolegija, predavači i mentori u razvoju projekta su s različitih sastavnica, a to u svrhu poticanja zauzimanja različitih perspektiva u sagledavanju problema i kreativnom shvaćanju mogućnosti inovacije.

Opće kompetencije

Nakon sudjelovanja u izvedbi ovog predmeta student će biti sposoban: - aktivno i inovativno reagirati u nepoznatoj okolini; - prikupljati i kritički analizirati informacije u interdisciplinarnom kontekstu; - provoditi umijeće dijaloga; - aktivno sudjelovati u transformaciji iz grupe u tim; - izgraditi kulturu povjerenja u tuđu ekspertizu; - pokazati inicijativu i voditi heterogene timove; - provoditi kreativnu sintezu u projektnim zadacima kroz sve faze životnog ciklusa projekta; - ući u rizik novih kreativnih ideja i potaknuti proces promjena; - konceptualizirati tehnologiju potrebnu za produkciju i realizaciju projekata; - analizirati okruženje, uočiti problem, kreativno postaviti zadatak i mogućnosti i komunicirati projekt s ključnim dionicima i zainteresiranom javnošću; - producirati održivi projekt.

Ishodi učenja

 1. aktivno i inovativno reagirati u nepoznatoj okolini
 2. prikupiti i kritički analizirati informacije u interdisciplinarnom kontekstu;
 3. primijeniti umijeće dijaloga
 4. aktivno sudjelovati u transformaciji iz grupe u tim
 5. pokazati inicijativu i voditi heterogene timove
 6. koristiti kreativnu sintezu u projektnim zadacima kroz sve faze životnog ciklusa projekta
 7. ući u rizik novih kreativnih ideja i potaknuti proces promjena;
 8. odabrati tehnologiju potrebnu za produkciju i realizaciju projekata

Oblici nastave

Predavanja

Nastava će se sastojati od predavanja i praktičnoga projektnoga rada u timovima.

Provjere znanja

Usmena prezentacija gotovih projekata i diskusija o naučenim lekcijama u ključnim etapama razvoja projekta.

Ostalo

Projektni rad unutar heterogentnih timova

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 70 % 0 % 70 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kolegij - kreativnost, suradnja i razvoj ideja te projekta
 2. Iskustvo, percepcija, varijable i umjetnosti
 3. Materijalna i simbolička kultura
 4. Tehnologija i spoznaja
 5. Kompozicija kao kreativni alat
 6. Fizikalni pristup problemu
 7. Organizacijska inertnost i razvoj projekta kroz sve faze njegova životnog ciklusa
 8. Stvaranje projektnog zadatka i metodologija
 9. Ključne tehnike pojedinačnog i skupnog donošenja odluka
 10. Rad u timovima
 11. Rad u timovima
 12. Rad u timovima
 13. Rad u timovima
 14. Rad u timovima
 15. Završna prezentacija

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Pink, D (2006.), A Whole New Mind: Why Rigt-Brainers Will Rule the World, Riverhead Trade;
Kahnema, D (2011.), Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux
Tina Seelig (2011.), inGenius: A Crash Course on Creativity, Harper Collins
Nickerson, R.S (1998.), Enhancing Creativity, u: Sternberg, R.J. (ur.), Handbook of Creativity, Cambridge University Press
Lehrer, J. (2012.), Imagine: How Creativity Works, Houghton Mifflin

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127201
  Zimski semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
14 Predavanja
20 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan