Komunikacijske mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod u komunikacijske mreže. Arhitektura komunikacijske mreže, vrste i topologije mreža. Komunikacijski protokoli, slojeviti protokolni modeli: referentni model povezivanja otvorenih sustava (OSI), internetski referentni model (TCP/IP). Norme i globalna koordinacija u Internetu. Mrežni sloj, protokol IP i osnove međusobnog povezivanja mreža i usmjeravanja u Internetu. Protokoli transportnog sloja, TCP i UDP. Protokoli aplikacijskog sloja i temeljne internetske usluge: imenovanje, internetske domene, elektronička pošta, web i druge odabrane usluge. Osnove sigurnosti mreža i usluga. Međusobno povezivanje mreža od lokalne do globalne razine na primjeru akademske i istraživačke mreže. Razvoj mreže i odabrane teme iz internetskih tehnologija.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
(6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
(6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
(6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
(6. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
(6. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju komunikacijskih mreža
 2. objasniti način rada komunikacijskih mreža i njihove funkcije
 3. primijeniti znanje o komunikacijskim mrežama i protokolima
 4. analizirati protokolne funkcije i usluge te međudjelovanje protokola u cilju odabira prikladnih rješenja
 5. analizirati organizaciju privatnih i javnih mreža zasnovanih na prokolu IP
 6. definirati osnovne sigurnosne prijetnje i moguća rješenja u Internetu
 7. oblikovati modele mreža koje uključuju lokalne mreže, internetske podrmreže i pristup Internetu
 8. ocijeniti komunikcijska rješenja zasnovana na protokolima TCP/IP stoga

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja prema satnici.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe prema rasporedu objavljenom na prvom predavanju. Predviđena su 3 ciklusa vježbi u trajanju od 5 sati, što uključuje samostalnu pripremu za vježbu, kontrolnu provjeru, izvedbu vježbe u laboratoriju te izlaznu provjeru.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 20 % 15 % 20 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 65 %

Tjedni plan nastave

 1. Vrste i arhitekture komunikacijskih mreža. Fizička i logička organizacija Interneta, Arhitektura komunikacijske mreže i slojeviti referentni modeli (OSI i TCP/IP).
 2. Tehnologija. topologija. organizacija i normizacija prijenosne mreže, Tehnike multipleksiranja i višestruki pristup
 3. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama, Višestruki pristup komunikacijskom mediju, Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice. Primjer: IEEE 802.3/Ethernet.
 4. Osnovne mrežne komponente i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje, Protokoli usmjeravanja, Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama, povezivanje lokalnih mreža
 5. Komunikacijski protokoli, Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)
 6. Komunikacijski protokoli, Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)
 7. Komunikacijski protokoli, Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)
 8. Međuispit
 9. Komunikacijski protokoli, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet
 10. Komunikacijski protokoli, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet
 11. Komunikacijski protokoli, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet
 12. Osnove mrežne sigurnosti, vrste prijetnji i napada u mrežnom okružju. Kriptografska zaštita: simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi, hash funkcije, digitalni potpis, upravljanje ključevima. Digitalni certifikati. Infrastruktura javnog ključa (PKI). Zaštita računala i mreže. Primjeri ranjivosti temeljnih internetskih protokola i aplikacija. Načini zaštite na mrežnom sloju i iznad njega.
 13. Osnove mrežne sigurnosti, vrste prijetnji i napada u mrežnom okružju. Kriptografska zaštita: simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi, hash funkcije, digitalni potpis, upravljanje ključevima. Digitalni certifikati. Infrastruktura javnog ključa (PKI). Zaštita računala i mreže. Primjeri ranjivosti temeljnih internetskih protokola i aplikacija. Načini zaštite na mrežnom sloju i iznad njega.
 14. Povezivanje mreža u Internetu, primjer akademske i istraživačke mreže. Odabrane teme iz internetskih tehnologija.
 15. Završni ispit

Literatura

A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2014.), Osnovne arhitekture mreža, Element Zagreb
Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall (2013.), Computer Networks, 5th ed., Pearson
Fred Halsall (2005.), Computer Networking and the Internet, Pearson Education
James F. Kurose, Keith W. Ross (2020.), Computer Networking: A Top-Down Approach, 8. ed., Pearson
Larry L. Peterson, Bruce S. Davie (2011.), Computer Networks, Elsevier

Za studente

Izvedba

ID 183420
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
16 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan